YouthWork HD

Projekts YouthWork HD” (Nr. 2016-2-HR01-KA205-022308) tika īstenots Eiropas Komisijas “Erasmus +” programmas ietvaros.

Izstrādāt un ieviest mācību programmas un rīkus jaunatnes darbinieku kompetences pilnveidošanai darbā ar jaunatni, sadarbībai ar partneriem un sabiedrību.

Darbs ar jaunatni tiek īstenots vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas līmenī, izmantojot daudzveidīgas darba formas un metodes. Šajā jomā ir iesaistītas dažādas iestādes, organizācijas, biedrības, nodibinājumi, jaunatnes darbinieki ar atšķirīgu prasmju un kompetences līmeni.

Projekta ietvaros izveidota vienota tiešsaistes platforma jaunatnes darbiniekiem, kas nodrošina pieeju mācību materiāliem un iespēju pilnveidot profesionālo kompetenci dažādās jaunatnes darbā svarīgās jomās, īpaši uzsverot IKT izmantošanas iespējas apmācībā un dažādu ieinteresēto pušu sadarbībā.

  • Pētījums par darbu ar jaunatni Horvātijā, Itālijā, Latvijā un Lietuvā.
  • Tiešsaistes interaktīvas platformas izstrāde jaunatnes darbinieku apmācībai un sadarbībai (5 valodās – angļu, horvātu, itāļu, latviešu, lietuviešu).
  • Jaunatnes darbinieku apmācību kursu programmu un mācību materiālu izstrāde, ievietošana tiešsaistes platformā un aprobācija.
  • Projekta rezultātu popularizēšanas konferences.

Projekta vadošais partneris:

  • CTC – Centre of Technical Culture Rijeka, Horvātija

Partneri:

  • EGInA Srls – European Grants International Academy Srls, Itālija
  • LIKTA – Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvija
  • Langas į ateitį – Asociacija, Lietuva

Projekta ilgums: 24 mēneši (2016.gada 24.oktobris – 2018.gada 23.oktobris)

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.