LIKTA

Datu valsts inspekcijas izstrādāto vadlīniju nolūks ir sniegt ieteikumus un zināšanas gan uzņēmējiem, kas sīkdatnes uzstāda un izmanto informācijas iegūšanai, gan ikvienam tiešsaistes lietotājam par informācijas sabiedrības rīkiem, veicinot pārredzamu vidi un sīkdatņu atbildīgu izmantošanu.

Izstrādātas: 2022. gadā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātās vadlīnijas ir informatīvs materiāls pasūtītājiem, to mērķis ir skaidrot atlases prasību noteikšanas pamatprincipus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas iepirkumiem. 

Izstrādātas: 2021. gadā

LIKTA e-rēķinu darba grupas izstrādāto vadlīniju nolūks ir sniegt vadlīnijas e-rēķinu, atbilstošu Eiropas Savienības standartam LVS EN 16931-1:2017 “Elektroniskie rēķini. 1. daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu modelis”, uzņēmums to izraksta atbilstoši tehniskajā specifikācijā LVS CEN/TS 16931-2:2017 “Elektroniskie rēķini. 2. daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts” noteiktajai ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) sintaksei.”, izstrādei un ieviešanai grāmatvedības sistēmās Latvijā.

Izstrādātas: 2019. gadā

LIKTA ir izstrādājusi vadlīnijas, kas precizē pārziņu – elektronisko sakaru komersantu un viņu nolīgto apstrādātāju – pienākumus saistībā ar personas datu apstrādi, sniedzot elektronisko sakaru pakalpojumus, un veicina kopējo ar elektronisko sakaru nozari saistīto personas datu apstrādes labas prakses standartu attīstību.

Izstrādātas: 2019. gadā

Ārlietu ministrija ir izstrādājusi informatīvu materiālu (vadlīnijas) sankciju efektīvai ieviešanai Latvijā.

Izstrādātas: 2019. gadā

Lai uzlabotu un atvieglotu iepirkumus IT jomā, nozares asociācijas LIKTA un Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) ir izstrādājušas IKT nozares rekomendācijas saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma (SIP) vērtēšanas kritērijiem iepirkumiem IT jomā.

Izstrādātas: 2018. gadā 

LIKTA kā vadošā nozares uzņēmumus pārstāvošā nevalstiskā organizācija ierosina IT jomas publisko iepirkumu līgumos iekļaut vismaz šādus būtiskākos noteikumus un ņemt vērā zemāk izklāstītos apsvērumus. Uzskatām, ka šo rekomendāciju piemērošana uzlabos sadarbību starp Pasūtītājiem un Izpildītājiem, kā arī palielinās konkurenci IT uzņēmumu vidū.

Izstrādātas: 2018. gadā 

Mērķis ir sniegt rekomendācijas digitālo mācību līdzekļu un resursu izstrādei un vērtēšanai, veicinot vienotu izpratni par digitālao mācību līdzekļu nozīmi mācību procesā, paaugstināt to kvalitāti, lietojamību un pieprasījumu pēc tiem. Vadlīnijās ir apkopotas būtiskākās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares atziņas par digitālo mācību līdzekļu mērķiem, to iespējamo pielietojumu un izmantojamajām tehnoloģijām, kā arī sniegts viedoklis par digitālo mācību līdzekļu vērtēšanas kritērijiem.

Izstrādāts: 2016. gadā