LIKTA

Biedrības "LATVIJAS INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS ASOCIĀCIJA" STATŪTI

Apstiprināti 1998. gada 21.oktobra dibinātāju kopsapulcē
ar izmaiņām 2001.gada 18.janvāra kopsapulcē
ar izmaiņām 2003.gada 13.februāra kopsapulcē
ar izmaiņām 2005.gada 22.aprīļa kopsapulcē
ar izmaiņām 2007.gada 4.aprīļa kopsapulcē
ar izmaiņām 2012.gada 17.aprīļa kopsapulcē
ar izmaiņām 2014.gada 5.novembra kopsapulcē
ar izmaiņām 2015.gada 24.marta kopsapulcē.

 

  1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija” (saīsināts nosaukums – Latvijas IKT asociācija vai LIKTA), turpmāk tekstā – Biedrība.

1.2. Biedrībai ir sava simbolika – logotips.

1.3. Biedrības darbības teritorija – Latvija.

1.4. Biedrībai ir tiesības piedalīties biedrību veidošanā, kā arī pašai veidot savas teritoriālās struktūrvienības.

  1. DARBĪBAS MĒRĶI

2.1. Biedrības darbības pamatmērķi ir:

2.1.1. veicināt informācijas sabiedrības izveidošanu, sabiedrības un personu izglītošanu, informēšanu par informācijas un komunikācijas tehnoloģijas aktualitātēm, kā arī uzlabot un attīstīt sabiedrības izpratni un spējas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas jomā;

2.1.2. veicināt Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares attīstību Latvijā un starptautisko konkurētspēju.

  1. BIEDRU UZŅEMŠANA UN IZSLĒGŠANA, PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

3.1. Par Biedrības biedru var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ir ieinteresēta Biedrības mērķu sasniegšanā un atbalsta Biedrības darbību.

3.2. Valdes noteiktā biedra nauda jānomaksā līdz kārtējā kalendārā gada 1.februārim.

3.3. Pēc kandidāta rakstiska iesnieguma saņemšanas Valde lemj par jauna biedra uzņemšanu.

3.4. Biedram savas kompetences ietvaros ir tiesības:

3.4.1. piedalīties Biedrības pārvaldē un sekciju veidošanā;

3.4.2. iepazīties ar visiem Biedrības pārvaldes institūciju saistošajiem lēmumiem un sēžu protokoliem, pieprasīt un saņemt informāciju par Biedrības darbību;

3.4.3. piedalīties Biedrības pārvaldes institūciju vēlēšanās, kā arī tikt ievēlētam tajās saskaņā ar Biedrības statūtu noteikumiem;

3.4.4. iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus Biedrības pārvaldes institūcijām, kurām šie jautājumi ir jāizskata;

3.4.5. personiski piedalīties jautājumu apspriešanā, kas skar viņa darbību vai intereses.

3.5. Biedram, balsojot Kopsapulcē, ir viena balss.

3.6. Laikā starp Kopsapulcēm katrs biedrs var pilnvarot personas pārstāvēt biedru Biedrības darbībā.

3.7. Biedram ir pienākums:

3.7.1. aktīvi piedalīties Biedrības darbā, veicināt Biedrības izvirzīto mērķu sasniegšanu;

3.7.2. ievērot Biedrības Statūtus un pildīt Biedrības pārvaldes institūciju lēmumus;

3.7.3. propagandēt Biedrības mērķus, aizstāvēt tās labo slavu;

3.7.4. savlaicīgi kārtot Kopsapulces noteiktos maksājumus noteiktajā apmērā un kārtībā;

3.7.5. apmeklēt Biedrības Kopsapulces;

3.7.6. saglabāt konfidencialitāti jautājumos, kur var tikt nodarīts kaitējums Biedrības interesēm.

3.8. Biedriem ir tiesības jebkurā laikā izstāties no Biedrības, par to rakstveidā paziņojot Prezidentam. Izstājoties biedra nauda netiek atmaksāta.

3.9. Ar Valdes lēmumu biedru var izslēgt no Biedrības, ja:

3.9.1. biedra rīcība ir pretrunā ar Biedrības mērķiem, Statūtu prasībām un profesionālās ētikas principiem;

3.9.2. biedrs kavē biedra naudas samaksu vairāk par sešdesmit (60) dienām.

4.ASOCIĒTIE BIEDRI

4.1. Par Biedrības asociēto biedru var kļūt jebkura fiziska persona, kura ir ieinteresēta Biedrības mērķu sasniegšanā un atbalsta Biedrības darbību.

4.2. Lai kļūtu par Biedrības asociēto biedru, fiziska persona iesniedz Valdei rakstveida pieteikumu.

4.3. Asociētais biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, iesniedzot rakstveida paziņojumu Prezidentam. Izstājoties asociētā biedra nauda netiek atmaksāta.

4.4. Asociēto biedru izslēgšanai no Biedrības piemēro Statūtu 3.9.punkta noteikumus.

4.5. Asociētajam biedram nav balsstiesību biedru Kopsapulcē.

4.6. Asociētais biedrs līdz kārtējā gada 1.februārim nomaksā asociētā biedra gada maksu.

4.7. Asociētajam biedram ir tiesības:

4.7.1. piedalīties Biedrības pārvaldē un sekciju veidošanā;

4.7.2. iepazīties ar visiem Biedrības pārvaldes institūciju saistošajiem lēmumiem un sēžu protokoliem, pieprasīt un saņemt informāciju par Biedrības darbību;

4.7.3. iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus Biedrības pārvaldes institūcijām, kurām šie jautājumi ir jāizskata;

4.7.4. personiski piedalīties jautājumu apspriešanā, kas skar viņa darbību vai intereses;

4.7.5. tikt ievēlētam Biedrības pārvaldes institūcijās saskaņā ar Biedrības statūtu noteikumiem;

4.7.6. pieprasīt Valdei sasaukt ārkārtas Kopsapulci saskaņā ar Statūtu 5.4.punktu;

4.8. Asociētie biedri ir tiesīgi izveidot vienu Asociēto biedru sekciju un izvirzīt vienu kandidātu Valdes locekļa amatam.

  1. PĀRVALDES INSTITŪCIJAS

5.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce (turpmāk – Kopsapulce), Valde un revīzijas komisija.

BIEDRU KOPSAPULCE

5.2. Augstākā Biedrības lēmējinstitūcija ir Kopsapulce, ko sasauc Valde ne retāk kā vienu (1) reizi gadā.

5.3. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse (1/2) biedri. Ja izrādās, ka Kopsapulce nav lemttiesīga, nekavējoties tiek izsludināta atkārtota Kopsapulce ar to pašu dienas kārtību, kas ir lemttiesīga pie jebkura klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi (2) biedri. Kopsapulces sasaukšanas laiku, vietu un darba kārtību biedriem un asociētajiem biedriem ne vēlāk kā četrpadsmit (14) dienas pirms Kopsapulces paziņo Valde.

5.4. Valde sasauc ārkārtas Kopsapulci, ja to pieprasa ne mazāk kā viena desmitā (1/10) daļa biedri vai asociētie biedri.

5.5. Kopsapulces lēmums uzskatāms par pieņemtu, ja par to ir nobalsojis vairākums no Kopsapulcē klātesošajiem biedriem.

5.6. Kopsapulce:

5.6.1. apstiprina Biedrības saimnieciskās darbības gada budžetu;

5.6.2. lemj jautājumus par simbolikas apstiprināšanu vai izmainīšanu;

5.6.3. lemj jautājumus par Statūtu grozījumiem;

5.6.4. ievēl Valdi un revīzijas komisiju, kā arī lemj jautājumus par Valdes locekļa vai revīzijas komisijas locekļa atcelšanu;

5.6.5. ir tiesīga atcelt Prezidenta un Valdes lēmumus, rīkojumus un citus aktus;

5.6.6. izskata Prezidenta, Valdes un revīzijas komisijas atskaites un ziņojumus;

5.6.7. lemj par teritoriālās struktūrvienības un sekcijas izveidošanu, reorganizāciju vai likvidēšanu;

5.6.8. lemj par prasību celšanu vai atteikšanos no prasību celšanas pret Prezidentu, Valdes un revīzijas komisijas locekļiem;

5.6.9. izlemj jautājumu par Valdes un revīzijas komisijas locekļu atalgojumu;

5.6.10. pieņem lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.

5.6.11. Grozījumus Statūtos Kopsapulce pieņem ar ne mazāk kā divām trešdaļām (2/3) Kopsapulcē klātesošo biedru balsīm. Lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas (2/3) no Kopsapulcē klātesošajiem biedriem.

VALDE

5.7. Kopsapulču starplaikā Biedrības pastāvīgi funkcionējošā vadības institūcija ir Valde. Tā sastāv no desmit (10) locekļiem, kurus Kopsapulcē ievēl no Kopsapulcē izvirzītajiem kandidātiem. Papildus iepriekš minētajiem Valdes locekļiem Kopsapulce Valdes locekļa amatā ievēl vienu katras sekcijas izvirzītu pārstāvi. Valdes locekļu kandidātus izvirza biedri. Biedrs var izvirzīt sevi kandidātu sarakstā. Valdes locekļus ievēl uz diviem (2) gadiem, ar tiesībām tikt pārvēlētiem.

5.8. Valdes sēdes sasauc Prezidents pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu (1) reizi sešos (6) mēnešos.

5.9. Valde:

5.9.1. lemj par biedru un asociēto biedru uzņemšanu un izslēgšanu;

5.9.2. izlemj kārtējos ar Biedrības darbību saistītos jautājumus, sagatavo Kopsapulcē izskatāmos jautājumus, organizē Kopsapulču lēmumu izpildi;

5.9.3. koordinē biedru un asociēto biedru darbu;

5.9.4. regulāri informē biedrus un asociētos biedrus par Valdes lēmumiem un to izpildi, kā arī konsultējas ar biedriem pirms būtisku lēmumu pieņemšanas;

5.9.5. sastāda Biedrības saimnieciskās darbības plānus un pārskatus;

5.9.6. reizi gadā sniedz Kopsapulcei pārskatu par savu darbību;

5.9.7. atbild par Kopsapulcē apstiprinātā budžeta plāna izpildi;

5.9.8. veic kontroli pār Biedrības saimniecisko darbību, kā arī atsevišķu dienestu (lietvedība, grāmatvedība u.c.) darbību;

5.9.9. lemj jautājumus par biedra naudas un asociēto biedru naudas apmēriem un maksāšanas kārtību;

5.9.10. lemj jautājumus par Biedrības kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu un atsavināšanu;

5.9.11. lemj par teritoriālās struktūrvienības tiesībām un pienākumiem;

5.9.12. apstiprina sekcijas nolikumu, kas nosaka sekcijas kompetenci, pārvaldes modeli, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību.

5.10. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk kā puse (1/2) no Valdes locekļiem. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo Valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Pieņemot lēmumus attiecībā uz sekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem, Valdei ir saistošs Sekciju pārstāvošā biedrības valdes locekļa viedoklis.

5.11. Prezidents ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi. Pārējie valdes locekļi pārstāv Biedrību tikai kopīgi ar vēl vienu valdes locekli. Valdes locekļi savas pārstāvības tiesības realizē saskaņā ar Valdes pilnvarojumu.

PREZIDENTS

5.12. Prezidentu no Valdes locekļu vidus ievēl Kopsapulce uz Valdes pilnvaru laiku ar tiesībām tikt pārvēlētam.

5.13. Prezidents:

5.13.1. vada Biedrības operatīvo darbību Kopsapulču starplaikos;

5.13.2. rīkojas ar Biedrības mantu, slēdz darījumus Biedrības vārdā;

5.13.3. atver un slēdz norēķinu kontus bankās;

5.13.4. pieņem un atlaiž no darba Biedrības darbiniekus, nosaka darbinieku pienākumus un atalgojumu, izdod pilnvaras, rīkojumus;

5.13.5. kopīgi ar pārējiem Valdes locekļiem koordinē biedru darbu;

5.13.6. lemj par Biedrības īpašuma un finansu līdzekļu izmantošanu;

5.13.7. pilda Kopsapulces un Valdes lēmumus. 

VICEPREZIDENTS

5.14. Vienu vai vairākus Viceprezidentus no Valdes locekļu vidus  ievēl Valde uz Valdes pilnvaru laiku ar tiesībām tikt pārvēlētam.

5.15. Viceprezidents:

5.15.1. pilda Prezidenta funkcijas tā prombūtnes laikā vai pēc Prezidenta, Valdes vai Kopsapulces rīkojuma;

5.15.2. Biedrības interesēs sadarbojas ar valsts, pašvaldību, kā arī privātajām institūcijām;

5.15.3. pilda citus Prezidenta, Valdes un Kopsapulces uzdevumus.

ĢENERĀLDIREKTORS

5.16. Valde var pieņemt darbā algotu ģenerāldirektoru, kas Valdes pilnvarojuma robežās organizē Kopsapulces un Valdes lēmumu izpildi.

REVĪZIJAS KOMISIJA

5.17. Revīzijas komisija sastāv no viena (1) līdz pieciem (5) biedriem, kurus pēc Prezidenta ieteikuma ievēl un apstiprina Kopsapulce. Revīzijas komisijas sastāvs tiek ievēlēts uz vienu (1) gadu ar tiesībām tikt pārvēlētiem. Par revīzijas komisijas locekļiem nevar būt Valdes locekļi. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

5.18. Revīzijas komisijai ir tiesības apskatīt un revidēt Biedrības mantu, finanses, grāmatvedības un ar Biedrības darbību saistītos dokumentus, kā arī nepieciešamības gadījumā, saskaņojot to ar Prezidentu, veikt neatliekamus kontroles un pārbaudes pasākumus.

5.19. Revīzijas komisijas locekļi pilda savus pienākumus par atlīdzību, ja to noteikusi Kopsapulce.

  1. GODA PADOMNIEKU KONVENTS

6.1. Goda padomnieku konvents (turpmāk − Konvents) ir Biedrības padomdevēja institūcija, kas sniedz savu intelektuālo resursu Biedrības mērķu sasniegšanas veicināšanai.

6.2. Konventa mērķus, sastāva izveides kārtību un darbības principus nosaka Valdes apstiprināts nolikums.

6.3. Konventa sastāvu veido bijušie Biedrības Prezidenti un Viceprezidenti, kā arī Valdes uzaicinātas personas, kuras ir spējīgas izcili veikt Konventam noteiktos uzdevumus.

  1. PAŠLIKVIDĒŠANĀS KĀRTĪBA

7.1. Jautājumu par Biedrības darbības izbeigšanu izlemj Kopsapulce, par to nobalsojot vairāk kā divām trešdaļām (2/3) Kopsapulcē klātesošiem biedriem. Šis lēmums likumā noteiktā laikā jāpaziņo Uzņēmumu reģistrā. Biedrības darbības izbeigšanas vai reorganizācijas gadījumā Kopsapulce nosaka kārtību, kādā sakārtojami un saglabājami Biedrības arhīva dokumenti.

7.2. Kopsapulce, kas pieņem lēmumu par darbības izbeigšanu, izveido komisiju, kas veic Biedrības likvidāciju un nosaka mantas un finansu līdzekļu izlietošanas kārtību.

7.3. Biedrības pašlikvidēšanās gadījumā tās mantu un finansu līdzekļus nedrīkst sadalīt starp Biedrības biedriem un asociētajiem biedriem. Par to izlietošanu lemj Kopsapulces izveidota komisija saskaņā ar Statūtu 7.2. punkta nosacījumiem.

LIKTA prezidente

Signe Bāliņa

2015.gada 24.martā