LIKTA

Biedrības "LATVIJAS INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS ASOCIĀCIJA" STATŪTI

Apstiprināti 1998. gada 21.oktobra dibinātāju kopsapulcē
ar izmaiņām 2001.gada 18.janvāra kopsapulcē
ar izmaiņām 2003.gada 13.februāra kopsapulcē
ar izmaiņām 2005.gada 22.aprīļa kopsapulcē
ar izmaiņām 2007.gada 4.aprīļa kopsapulcē
ar izmaiņām 2012.gada 17.aprīļa kopsapulcē
ar izmaiņām 2014.gada 5.novembra kopsapulcē
ar izmaiņām 2015.gada 24.marta kopsapulcē.
ar izmaiņām 2024.gada 21.marta kopsapulcē.

 1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija” (saīsināti – Latvijas IKT asociācija vai LIKTA), turpmāk tekstā – Biedrība.

1.2. Biedrībai ir sava simbolika – logotips.

1.3. Biedrības darbības teritorija – Latvija.

1.4. Biedrībai ir tiesības piedalīties biedrību veidošanā, kā arī pašai veidot savas teritoriālās struktūrvienības.

2. DARBĪBAS MĒRĶI

2.1. Biedrības darbības pamatmērķi ir:

2.1.1. veicināt informācijas sabiedrības izveidošanu, sabiedrības un personu izglītošanu, informēšanu par informācijas un komunikācijas tehnoloģijas aktualitātēm, kā arī uzlabot un attīstīt sabiedrības izpratni un spējas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas jomā;

2.1.2. veicināt Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
nozares attīstību Latvijā un starptautisko konkurētspēju.

3. BIEDRU UZŅEMŠANA UN IZSLĒGŠANA, PIENĀKUMI
UN TIESĪBAS

3.1. Par Biedrības biedru var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ir ieinteresēta Biedrības mērķu sasniegšanā un atbalsta Biedrības darbību.

3.2. Padomes apstiprinātā biedra nauda jānomaksā līdz kārtējā kalendārā gada 1.februārim.

3.3. Pēc kandidāta rakstiska iesnieguma saņemšanas Padome 10 dienu laikā pieņem lēmumu par jauna biedra uzņemšanu vai atteikumu.

3.4. Biedram savas kompetences ietvaros ir tiesības:

3.4.1. piedalīties Biedrības pārvaldē un sekciju veidošanā;

3.4.2. iepazīties ar visiem Biedrības pārvaldes institūciju saistošajiem lēmumiem un sēžu protokoliem, pieprasīt un saņemt informāciju par Biedrības darbību;

3.4.3. piedalīties Biedrības pārvaldes institūciju vēlēšanās, kā arī tikt ievēlētam tajās saskaņā ar Biedrības statūtu noteikumiem;

3.4.4. iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus Biedrības pārvaldes institūcijām, kurām šie jautājumi ir jāizskata;

3.4.5. personiski piedalīties jautājumu apspriešanā, kas skar viņa darbību vai intereses.

3.5. Biedram, balsojot Kopsapulcē, ir viena balss.

3.6. Laikā starp Kopsapulcēm katrs biedrs var pilnvarot personas pārstāvēt biedru Biedrības darbībā.

3.7. Biedram ir pienākums:

3.7.1. aktīvi piedalīties Biedrības darbā, veicināt Biedrības izvirzīto mērķu sasniegšanu;

3.7.2. ievērot Biedrības Statūtus un pildīt Biedrības pārvaldes institūciju lēmumus;

3.7.3. propagandēt Biedrības mērķus, aizstāvēt tās labo slavu;

3.7.4. savlaicīgi kārtot Kopsapulces noteiktos maksājumus noteiktajā apmērā un kārtībā;

3.7.5. apmeklēt Biedrības Kopsapulces;

3.7.6. saglabāt konfidencialitāti jautājumos, kur var tikt nodarīts kaitējums Biedrības interesēm.

3.8. Biedriem ir tiesības jebkurā laikā izstāties no Biedrības, par to rakstveidā paziņojot Prezidentam. Izstājoties biedra nauda netiek atmaksāta.

3.9. Ar Padomes lēmumu biedru var izslēgt no Biedrības, ja:

3.9.1. biedra rīcība ir pretrunā ar Biedrības mērķiem, Statūtu prasībām un profesionālās ētikas principiem;

3.9.2. biedrs kavē biedra naudas samaksu vairāk par sešdesmit (60)
dienām.

4. ASOCIĒTIE BIEDRI

4.1. Par Biedrības asociēto biedru var kļūt jebkura fiziska persona, kura ir ieinteresēta Biedrības mērķu sasniegšanā un atbalsta Biedrības darbību.

4.2. Lai kļūtu par Biedrības asociēto biedru, fiziska persona iesniedz Padomei rakstveida pieteikumu.

4.3. Asociētais biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, iesniedzot rakstveida paziņojumu Padomei. Izstājoties asociētā biedra nauda netiek atmaksāta.

4.4. Asociēto biedru izslēgšanai no Biedrības piemēro Statūtu 3.9.punkta noteikumus.

4.5. Asociētajam biedram nav balsstiesību biedru Kopsapulcē.

4.6. Asociētais biedrs līdz kārtējā gada 1.februārim nomaksā asociētā biedra gada maksu.

4.7. Asociētajam biedram ir tiesības:

4.7.1. piedalīties Biedrības pārvaldē un sekciju veidošanā;

4.7.2. iepazīties ar visiem Biedrības pārvaldes institūciju saistošajiem lēmumiem un sēžu protokoliem, pieprasīt un saņemt informāciju par Biedrības darbību;

4.7.3. iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus Biedrības pārvaldes institūcijām, kurām šie jautājumi ir jāizskata;

4.7.4. personiski piedalīties jautājumu apspriešanā, kas skar viņa darbību vai intereses;

4.7.5. tikt ievēlētam Biedrības pārvaldes institūcijās saskaņā ar
Biedrības statūtu noteikumiem;

4.7.6. pieprasīt Valdei sasaukt ārkārtas Kopsapulci saskaņā ar
Statūtu 5.4.punktu;

4.8. Asociētie biedri ir tiesīgi izveidot vienu Asociēto biedru sekciju un izvirzīt vienu kandidātu Padomes locekļa amatam.

5. PĀRVALDES INSTITŪCIJAS

5.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce (turpmāk – Kopsapulce), Padome, Valde un revīzijas komisija.

BIEDRU KOPSAPULCE

5.2. Augstākā Biedrības lēmējinstitūcija ir Kopsapulce, ko Padomes uzdevumā sasauc Valde ne retāk kā vienu (1) reizi gadā.

5.3. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse (1/2) biedri. Ja izrādās, ka Kopsapulce nav lemttiesīga, nekavējoties tiek izsludināta atkārtota Kopsapulce ar to pašu dienas kārtību, kas ir lemttiesīga pie jebkura klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi (2) biedri. Kopsapulces sasaukšanas laiku, vietu un darba kārtību biedriem un asociētajiem biedriem ne vēlāk kā četrpadsmit (14) dienas pirms Kopsapulces Padomes uzdevumā paziņo Valde.

5.4. Valde sasauc ārkārtas Kopsapulci, ja to pieprasa ne mazāk kā viena desmitdaļa (1/10) biedru vai asociēto biedru, Padome vai revīzijas komisija. Ja Valde sasauc Kopsapulci, tad Padome tiek informēta un var iekļaut savus izskatāmos jautājumus dienas kārtībā.

5.5. Kopsapulces lēmums uzskatāms par pieņemtu, ja par to ir nobalsojis vairākums no Kopsapulcē klātesošajiem biedriem.

5.6. Kopsapulce:

5.6.1. apstiprina Biedrības saimnieciskās darbības gada budžetu;

5.6.2. lemj jautājumus par simbolikas apstiprināšanu vai maiņu;

5.6.3. lemj jautājumus par Statūtu grozījumiem;

5.6.4. ievēl Padomi un revīzijas komisiju, kā arī lemj jautājumus par Padomes locekļa vai revīzijas komisijas locekļa atcelšanu;

5.6.5. ir tiesīga atcelt Prezidenta, Padomes, Valdes rīkojumus un citus aktus;

5.6.6. izskata Prezidenta, Padomes un revīzijas komisijas atskaites un ziņojumus;

5.6.7. lemj par teritoriālās struktūrvienības un sekcijas izveidošanu, reorganizāciju vai likvidēšanu;

5.6.8. lemj par prasību celšanu vai atteikšanos no prasību celšanas pret Prezidentu, Padomes un revīzijas komisijas locekļiem;

5.6.9. izlemj jautājumu par Padomes un revīzijas komisijas locekļu atalgojumu;

5.6.10. pieņem lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

5.7. Grozījumus Statūtos Kopsapulce pieņem ar ne mazāk kā divām trešdaļām (2/3) Kopsapulcē klātesošo biedru balsīm. Lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas (2/3) no Kopsapulcē klātesošajiem biedriem.

PADOME

5.8. Padome pilda Biedrības Valdes pārraudzības un konsultatīvās funkcijas Kopsapulču starplaikā.

5.9. Padome sastāv no padomes locekļiem, kurus ievēl Kopsapulce uz diviem (2) gadiem, ar tiesībām tikt ievēlētiem atkārtoti. Desmit
(10) padomes locekļus Kopsapulce ievēl no biedru izvirzītajiem kandidātiem un pa vienam padomes loceklim no katras Biedrības sekcijas, kā tās izvirzītu pārstāvi. Biedrs var izvirzīt sevi kandidātu sarakstā.

5.10. Padomes sēdes pēc vajadzības vai pēc vismaz 2 Padomes locekļu pieprasījuma, bet ne retāk kā vienu (1) reizi sešos (6) mēnešos, sasauc Prezidents.

5.11. Padome:

5.11.1. ieceļ, atceļ Valdi un nosaka Valdes locekļu atlīdzības apmēru;

5.11.2. lemj par biedru un asociēto biedru uzņemšanu un izslēgšanu;

5.11.3. apstiprina Valdes sagatavotos Kopsapulcē izskatāmos jautājumus (dienas kārtību) un iesniedz priekšlikumus izskatāmajiem jautājumiem, uzrauga Kopsapulču pieņemto lēmumu izpildi;

5.11.4. nosaka jautājumus, kurus izlemjot Valdei nepieciešama Kopsapulces vai Padomes piekrišana, to skaitā var noteikt darījumu limitus, kurus pārsniedzot Valdei nepieciešama Padomes piekrišana darījumiem ar Biedrības kustamo un nekustamo īpašumu;

5.11.5. regulāri informē biedrus un asociētos biedrus par Padomes un Valdes lēmumiem un to izpildi, kā arī konsultējas ar biedriem pirms būtisku lēmumu pieņemšanas;

5.11.6. apstiprina Biedrības saimnieciskās darbības plānus un pārskatus, uzrauga to izpildi;

5.11.7. reizi gadā sniedz Kopsapulcei pārskatu par savu darbību;

5.11.8. uzrauga Kopsapulcē apstiprinātā budžeta plāna izpildi;

5.11.9. saņem informāciju no Valdes par Biedrības saimniecisko darbību (t.sk. lietvedību un grāmatvedību);

5.11.10. lemj jautājumus par biedra naudas un asociēto biedru naudas apmēriem un maksāšanas kārtību;

5.11.12. lemj par teritoriālās struktūrvienības tiesībām un
pienākumiem;

5.11.13. apstiprina Biedrības sekciju nolikumu, kas nosaka sekciju kompetenci, pārvaldes modeli, tiesības un pienākumus.

5.12. Padomes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk kā puse (1/2) no Padomes locekļiem. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo Padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Prezidenta balss.

PREZIDENTS

5.13. Prezidentu no Padomes locekļu vidus ievēl Kopsapulce uz Padomes pilnvaru laiku ar tiesībām tikt ievēlētam atkārtoti.

5.14. Prezidents:

5.14.1. reprezentē Biedrību valsts un pašvaldību iestādēs, masu medijos, starptautiskajās organizācijās un institūcijās;

5.14.2. piedalās Padomes darbā, sasauc Padomes sapulces statūtos noteiktā kārtībā;

5.14.3. pilda Kopsapulces un Padomes lēmumus.

VICEPREZIDENTS

5.15. Vienu vai vairākus Viceprezidentus no Padomes locekļu vidus ievēl Padome uz Padomes pilnvaru laiku, ar tiesībām tikt ievēlētam atkārtoti.

5.16. Viceprezidents:

5.16.1. pilda Prezidenta funkcijas tā prombūtnes laikā vai pēc Prezidenta, Padomes vai Kopsapulces rīkojuma;

5.16.2. Biedrības interesēs sadarbojas ar valsts, pašvaldību, kā arī privātajām institūcijām;

5.16.3. pilda citus Prezidenta, Padomes un Kopsapulces sniegtos uzdevumus.

VALDE

5.17 Valde ir Biedrības izpildinstitūcija, kas sastāv no diviem (2) valdes locekļiem.

5.18. Valdes locekļus ieceļ un atceļ Padome. Padome no Valdes locekļu vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju. Valde tiek ievēlēta bez noteikta pilnvaru termiņa līdz valdes atcelšanai ar Padomes lēmumu. Valdes locekļi pārstāv Biedrību katrs atsevišķi. Lēmumu par valdes atcelšanu Padome var pieņemt, par to nobalsojot vairāk kā divām trešdaļām (2/3) no Padomes locekļiem.

5.19. Valde:

5.19.1. vada un pārstāv Biedrību;

5.19.2. veic Biedrības organizatoriskos uzdevumus, kā arī citus Padomes un Prezidenta uzdotos darbus, kas saistīti ar Biedrību;

5.19.3. sagatavo Kopsapulcēs izskatāmos jautājumus (darba kārtību) un izsūta to biedriem, pirms tam to saskaņojot ar Padomi;

5.19.4. regulāri informē biedrus un Padomi, par aktualitātēm, kas saistītas ar Biedrības interesēm;

5.19.5. ir tiesīga veikt norēķinus Biedrības vārdā, tostarp atvērt un slēgt bankas norēķinu kontus, par to iepriekš informējot Prezidentu;

5.19.6. lemj jautājumus par Biedrības kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu un atsavināšanu, nepieciešamības gadījumā to saskaņojot ar Padomi;

5.19.7. ir tiesīga sasaukt biedru kopsapulces;

5.19.8. pārvalda Biedrības mantu un uz Padomes vai Prezidenta atsevišķi izdota pilnvarojuma ir tiesīga slēgt līgumus Biedrības vārdā;

5.19.9. organizē Kopsapulču, Padomes un Prezidenta lēmumu un rīkojumu izpildi;

5.19.10. veic citas organizatoriskas darbības, kas saistītas ar Biedrības ikdienas darbu, mērķu un izvirzītu uzdevumu izpildi.

REVĪZIJAS KOMISIJA

5.20. Revīzijas komisija sastāv no viena (1) līdz pieciem (5) biedriem, kurus pēc Prezidenta ieteikuma ievēl un apstiprina Kopsapulce. Revīzijas komisijas sastāvs tiek ievēlēts uz vienu (1) gadu ar tiesībām tikt ievēlētam atkārtoti. Par revīzijas komisijas locekļiem nevar būt esošie un revidējamā gadā esošie un bijušie Padomes un Valdes locekļi. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

5.21. Revīzijas komisijai ir tiesības apskatīt un revidēt Biedrības mantu, finanses, grāmatvedības un ar Biedrības darbību saistītos dokumentus, kā arī nepieciešamības gadījumā, saskaņojot to ar Prezidentu, veikt neatliekamus kontroles un pārbaudes pasākumus.

5.22. Revīzijas komisijas locekļi pilda savus pienākumus par atlīdzību, ja tādu noteikusi Kopsapulce.

6. GODA PADOMNIEKU KONVENTS

6.1. Goda padomnieku konvents (turpmāk − Konvents) ir Biedrības padomdevēja institūcija, kas sniedz savu intelektuālo resursu Biedrības mērķu sasniegšanas veicināšanai.

6.2. Konventa mērķus, sastāva izveides kārtību un darbības principus nosaka Padomes apstiprināts nolikums.

6.3. Konventa sastāvu veido bijušie Biedrības Prezidenti un Viceprezidenti, kā arī Valdes uzaicinātas personas, kuras ir spējīgas izcili veikt Konventam noteiktos uzdevumus.

7. PAŠLIKVIDĒŠANĀS KĀRTĪBA

7.1. Jautājumu par Biedrības darbības izbeigšanu izlemj Kopsapulce, par to nobalsojot vairāk kā divām trešdaļām (2/3) Kopsapulcē klātesošiem biedriem. Šis lēmums likumā noteiktā laikā jāpaziņo Uzņēmumu reģistram. Biedrības darbības izbeigšanas vai reorganizācijas gadījumā Kopsapulce nosaka kārtību, kādā sakārtojami un saglabājami Biedrības arhīva dokumenti.

7.2. Kopsapulce, kas pieņem lēmumu par darbības izbeigšanu, izveido komisiju, kas veic Biedrības likvidāciju un nosaka mantas un finanšu līdzekļu izlietošanas kārtību.

7.3. Biedrības pašlikvidēšanās gadījumā tās mantu un finanšu līdzekļus nedrīkst sadalīt starp Biedrības biedriem un asociētajiem biedriem. Par to izlietošanu lemj Kopsapulces izveidota komisija saskaņā ar Statūtu 7.2. punkta nosacījumiem.

LIKTA valdes priekšsēdētājs
Andris Melnūdris

2024.gada 21.martā