projekts WOMEN4IT

IKT industrijā dažādībai ir liela nozīme, tomēr, neraugoties uz līdzšinējiem centieniem pārtraukt sieviešu tiešo diskrimināciju darba vietās, joprojām pastāv sociālie priekšstati, kas izraisa nepamatotus aizspriedumus IKT nozarē un ietekmē sieviešu karjeras iespējas. Tā secināts pētījumā, kurš norisinājās septiņās valstīs, tai skaitā Latvijā, projekta “Women4IT”: “YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital agenda” ietvaros.

Projektu pērn sāka īstenot Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija (LIKTA) sadarbībā ar partneriem no Grieķijas, Īrijas, Maltas, Spānijas, Lietuvas, Rumānijas, Beļģijas un Norvēģijas. Projekta tā mērķis ir veicināt  jaunu sieviešu interesi par digitālajām tehnoloģijām un iespējām, kādas tās dod karjeras izaugsmē. Projekta laikā plānots novērtēt 700 jauno sieviešu digitālās kompetences septiņās valstīs, piedāvājot iespēju saņemt personalizētus karjeras speciālista ieteikumus un digitālo prasmju apmācības savu prasmju un zināšanu pilnveidei un iesaistei darba tirgū.  Projekts (Nr. 2017-1-094) tiek finansēts Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas  fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros.

Minētais pētījums par nākotnes digitālo darbu un IKT profesijām Eiropā un partneru valstīs apkopo septiņu partnervalstu (Latvija, Spānija, Grieķija, Malta, Lietuva, Īrija un Rumānija) izpētes rezultātus. Pētījuma  mērķis bija piedāvāt inovatīvus risinājumus jaunu sieviešu nodarbinātības veicināšanai digitālajos darbos, ņemot vērā teritoriālās īpatnības, labās prakses piemērus un politiskās nostādnes, kas veido izpratni par tehnoloģiju pieejamību un digitālo prasmju apguves iespējām jaunām sievietēm, kā arī aktuālajām darba tirgus vajadzībām.

Lai iegūtu nepieciešamo informāciju, tika veikta literatūras analīze un pašreizējās situācijas apzināšana visās partnervalstīs. Tika apkopota un analizēti dažādu pētījumu dokumenti, projekti un iniciatīvas, kā arī nacionālie ziņojumi par darba tirgū pieprasīto prasmju kopumu. Pēc tam septiņās partnervalstīs tika noteiktas visu pētījumā iesaistīto (darba devēju, ieinteresēto pušu un jaunu sieviešu) vajadzības pēc speciālistiem  dažādās digitālajās profesijās un darba profilos.

 “Women 4IT” pētījuma rezultātā  tika izvēlēti astoņi no izstrādātajiem profiliem, kas tika atzīti par vispiemērotākajiem un atbilstošākajiem Latvijas darba tirgus vajadzībām – datu analītiķis, programmatūras testētājs, datu aizsardzības speciālists, grafiskais dizainers, klientu atbalsta speciālists un mājaslapu izstrādātājs.

Jūnijā tika publicēts arī pētījums par inovatīvām pieejām, kas veicina sieviešu un NEET grupas jauniešu nodarbinātību, kurā ir apkopoti labo prakšu un iniciatīvu piemēri par sieviešu un jauniešu, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET), nodarbinātību IKT nozarē projekta partnervalstīs. Plānots, ka pētījumā apkopotie piemēri būs noderīgi un kalpos kā pamats turpmākajiem projekta attīstības posmiem, novēršot nepieciešamību pēc “izmēģinājumu un kļūdu” pieejas izmantošanas, kā arī sniegs ieguldījumu politikas veidošanā. Izmantojot gūto pieredzi, paredzēts uzlabot projektu īstenošanu līdzīgās jomās. 

Jau oktobrī projekta partneru tikšanās laikā Dublinā tiks prezentēta profilēšanas tiešsaistes platformas testa versija, kas vēlāk tiks tulkota septiņās valodās digitālo kompetenču novērtēšanai konkrētajiem digitālo profesiju profiliem.

Starptautiskas partnerības projekts Women4IT (Nr. 2017-1-094) tiek finansēts Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt jaunu sieviešu iesaisti IKT profesijās un digitālajos darbos.

Norway-Grants-Women4IT