LIKTA

Aktuālie projekti

Digitālo tehnoloģiju un procesu pārvaldības prasmju uzlabošana Latvijas uzņēmumos

Projekta mērķis – paaugstināt digitālo tehnoloģiju un procesu pārvaldības prasmes Latvijas Republikas sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo komersantu darbiniekiem digitalizācijas, robotizācijas un automatizācijas plānošanai, ieviešanai un uzturēšanai, nodrošinot attiecīgo mācību programmas, tādejādi sekmējot digitālo pārveidi un transformāciju, kā arī digitālo inovāciju un eksportspējas pieaugumu.

Projekta ilgums: 2024. gada maijs – 2026. gada 30. jūnijs

#C012 Sustainability Reporting Tool (#C012 Sus Tool)

Projektā plānots izstrādāt un pilotēt risinājumu – ilgtspējas ziņošanas rīku, kā arī sniegt ieteikumus uzņēmumiem, kā efektīvi saskaņot savu darbību ar nepieciešamajām ilgtspējas prasībām. Plašākā mērogā projekta mērķis ir veicināt zaļo pāreju un palīdzēt veidot videi draudzīgāku un ilgtspējīgāku uzņēmējdarbības vidi.

Projekta ilgums: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris

Development of AI – ICT for Manufacturing EDIH in Latvia

Projekta mērķis ir veicināt uzņēmumu un publiskā sektora digitālu transformāciju, kā arī uzlabot iedzīvotāju digitālās prasmes, fokusējoties uz atbalstu uzņēmumu esošo procesu pilnveidei, mārketinga un inovatīvu digitalizācijas risinājumu ieviešanai un attīstībai.

Projekta ilgums: 2022. gada 1. septembris – 2025. gada 31. augusts

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri.

Realizētie projekti

Baltijas VIRTUĀLĀS PRAKSES

Baltijas virtuālo prakšu projekta mērķis ir cilvēkiem no visām trīs Baltijas valstīm nodrošināt iespēju apgūt mūsdienīgus kursus par mākslīgo intelektu latviešu vai angļu valodā (pēc izvēles).  Pēc kursu noslēguma apgūtās prasmes ir iespēja izmēģināt praksē reālos uzņēmumos.

Projekta ilgums: 2021. gada jūnijs – 2024. gada 31. marts

Projekts tika īstenots ar Microsoft Philanthropies grantu programmas atbalstu.

APMĀCĪBAS IKT PROFESIONĀĻIEM

Projekta mērķis ir paaugstināt nodarbināto IKT profesionāļu kvalifikāciju, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un produktivitātes paaugstināšanu, tādējādi veicinot inovatīvo uzņēmumu skaita palielināšanos, IKT nozares eksporta īpatsvara pieaugumu un IKT nozares izaugsmi.

Projekta ilgums: 2020. gada 27. aprīlis – 2023. gada 31. decembris

Projekts tiek īstenots partnerībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri.

Mazo un mikro komersantu apmācības (MMU)

Projekta mērķis ir veicināt komersantu izpratni par inovācijām un paaugstināt mazo un mikro uzņēmumu (MMU) darbinieku un pašnodarbināto kvalifikāciju, tādejādi sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darba efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ilgums: 2016. gada decembris – 2023. gada 31. decembris

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA).

European Platform for Digital Skills and Jobs in Latvia", Nr. 2020-LV-IA-0217

Projekta mērķis ir Latvijas Digitālo prasmju partnerības tiešsaistes platformas izveide , informācijas apmaiņa ar Eiropas Savienības Digitālo Prasmju un Darbu platformu un digitālo prasmju komunikācijas aktivitātes Latvijā.

Projekta ilgums: 2021. gada augusts – 2023. gada novembris

Projekts tiek īstenots EK projektu uzsaukuma Connecting Europe Facility  CEF-TC-2020-2  kategorijā “European Platform for Skills and Jobs ietvaros.

WOMEN4IT​

Projekts WOMEN4IT: “YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital agenda” tiek finansēts Norvēģijas, Īslandes un Lihtenšteinas  fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros.

Projekta ilgums:  2018.gada 1.septembris – 2023. gada 31. janvāris

DINNOCAP

DINNOCAP ir atbalsts DIGINNO projekta laikā izveidoto rīku, risinājumu un ieteikumu praktiskai izmantošanai un ieviešanai, tādējādi optimizējot projekta ietekmi uz MVU digitālo transformāciju Baltijas jūras reģionā. Projekts balstīties uz tiem DIGINNO rīkiem un risinājumiem, par kuriem interese un kuru inovācijas potenciāls ir vislielākais.

Projekta ilgums: 12 mēneši, 2021. gada janvāris – 2021. gada decembris

Crowddreaming

Projekta mērķis ir Eiropas līmenī popularizēt labo praksi kultūras mantojuma popularizēšanā ar digitālo tehnoloģiju palīdzību, veicinot iekļaujošo izglītību un Eiropas vērtību popularizēšanu jauniešu vidū.

Projekta ilgums: 24 mēneši, 2019. gada 15. janvāris – 2020. gada 15. decembris

Projekts “Crowddreaming” (Nr. 604517-EPP-1-2018-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN) tiek īstenots Eiropas Komisijas “Erasmus +” programmas ietvaros.

DIGINNO - Digital Innovation Network

Projekta mērķis ir veicināt digitālo ekonomiku un ātrāku digitālā vienotā tirgus izveidi Baltijas Jūras reģionā. Projekta uzdevums ir palīdzēt politikas veidotājiem, nozaru asociācijām un MVU efektīvāk ieviest digitālos risinājumus publiskajā un privātajā sektorā.

Projekta ilgums: 2017.gada 1.oktobris – 2020.gada 31.decembris

E-rēķini – CEF projekts Latvijā

Projekta mērķis ir E-rēķinu aprites funkcionalitātes nodrošināšana starp publisko un privāto sektoru, izmantojot pielāgotu Eiropas Savienības E-rēķinu standartu, tostarp pārrobežu E-rēķinu sūtīšana un saņemšana.

Projekta ilgums: 14 mēneši, 2019.gada februāris – 2020.gada marts

Projekts “e-Invoices CEF Project Latvia” tiek īstenots Connecting Europe Facility 2014-2020 programmas TELECOM CALLS FOR PROPOSALS 2017 ietvaros.

Digital Competence Development System

Digital Competence Development System – Projekta mērķis ir izveidot integrētu modulāru sistēmu – “Digitālo Kompetenču Attīstības Sistēmu – DCDS” un izmantot to, lai attīstītu digitālās pamatprasmes un transversālās kompetences iedzīvotājiem ar zemām prasmēm piecās Eiropas valstīs.

Projekta ilgums: 24 mēneši, 2018. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris

it svet

Projekta mērķis ir izstrādāt IKT drošības speciālista izglītības moduli un tam atbilstošo mācību metodoloģiju un materiālus profesionālās izglītības sistēmai Baltijas valstīs.

 

his4he

Mērķis ir izstrādāt un ieviest jaunu veselības informācijas sistēmas apmācību programmu, moduļus, mācību materiālus un starptautiski atzītu sertifikācijas sistēmu apmācību zināšanu novērtējumam Latvijā un Lietuvā.

YouthWork HD

Mērķis ir izstrādāt un ieviest mācību programmas un rīkus jaunatnes darbinieku kompetences pilnveidošanai darbā ar jaunatni, sadarbībai ar partneriem un sabiedrību.

Internet of Business

Internet of Business – mērķis ir droša un standartizēta sadarbības tīkla/platformas izveide balstoties uz RTE (Real time economy) koncepciju, nodrošinot visu biznesa transakciju automātisku ģenerēšanu un izpildi digitālā formā reālā laikā.

IKT apmācību projekts

Projekta mērķis ar apmācību palīdzību paaugstināt nodarbināto IKT profesionāļu kvalifikāciju, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un produktivitātes paaugstināšanu, tādējādi veicinot inovatīvo uzņēmumu skaita palielināšanos, IKT nozares eksporta īpatsvara pieaugumu un IKT nozares izaugsmi.