LIKTA jaunumi

projekta diginno pētījums

DIGINNO Pētījums : Pieaugoši uzņēmumu digitalizācijas attīstības līmeņa rādītāji Baltijas jūras reģionā

Šodien digitālā transformācija biznesā iezīmē robežu starp panākumiem un neveiksmēm. Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta “DIGINNO – Digitālo inovāciju tīkls” ietvaros tika veikts pētījums, realizējot tiešsaistes aptauju un fokusa grupas diskusiju dažādās Baltijas jūras reģiona valstīs – Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Somijā, Dānijā, Zviedrijā un Polijā. Šī pētījuma mērķis bija novērtēt mazo un vidējo uzņēmumu digitalizācijas pašreizējo līmeni, attīstības iespējas un tā nozīmi piecu gadu perspektīvā. Par vienoto visās projekta dalībvalstīs tika izvēlēts mašīnbūves un metālapstrādes sektors.

Atbildot uz jautājumu par digitālo tehnoloģiju izmantošanas nozīmi šodien un pēc 5 gadiem, Latvijas uzņēmumu pārstāvji par vispopulārākajām atzinuši automatizācijas tehnoloģijas, datu bāzu tehnoloģijas un bezvadu tehnoloģijas. Kā vismazāk populārās novērtējuši dronu tehnoloģijas, blokķēdes un paplašināto realitāti/virtuālo realitāti/jaukto realitāti. Augstākais popularitātes kāpums novērojams robotikas un automatizācijas tehnoloģijām.

 

Kopumā novērojama tendence, ka uzņēmumi, kuri piedalījās pētījumā, paredz, ka to digitalizācijas līmenis 5 gadu laikā strauji paaugstināsies. Daži no respondentiem norādījuši, ka šodien uzņēmuma digitalizācijas līmenis ir ļoti zems, bet neviens nav norādījis, ka tas būtu ļoti augsts. Turpretī, prognozējot situāciju pēc 5 gadiem, neviens no respondentiem nav norādījis, ka digitalizācijas līmenis būs ļoti zems, gandrīz puse atzīmējuši, ka tas būs ļoti augsts. Vērtējot vispārējo likumdošanu un ekonomisko vidi uzņēmuma digitalizācijas veicināšanai, respondenti par viskritiskākajiem faktoriem norādījuši pieeju kvalificētam darba spēkam un nodokļu politiku. Salīdzinoši augsti  Latvijas respondenti vērtējuši IT infrastruktūru un  biznesu reglamentējošos noteikumus un tiesību aktus.

 

Šā gada novembrī Berlīnē tika organizēts politikas veidotāju seminārs “MVU digitalizācija – Baltijas jūras reģiona pieredze”, kurā piedalījās visu Baltijas jūras reģiona valstu ministriju un nozaru pārstāvji. Pasākuma laikā Ālborgas universitātes (Dānija) pētnieks Ph.D. Idongesit Williams prezentēja projekta ietvaros veiktā pētījuma gala ziņojumā iekļautos galvenos rezultātus par uzņēmumu digitalizācijas tendencēm, izaicinājumiem un iespējamo politikas ietekmi Baltijas jūras reģionā. Ar pilnu pētījuma tekstu varat iepazīties šeit.

 

Ražošanas uzņēmumiem, pakalpojumu sniedzējiem un tirdzniecībā strādājošiem ir ļoti atšķirīgi digitalizācijas attīstības līmeņi, stiprās un vājās puses, kā arī aktuālās vajadzības. Galvenie priekšnoteikumi nozares digitalizācijai ir uzņēmumu vadības izpratne par digitalizācijas priekšrocībām, kvalificēts darbaspēks un veiksmīga starpnozaru sadarbība. Jo labāka būs visu iesaistīto pušu izpratne par digitālo tehnoloģiju pieejamību un pielietojumu, jo labāk ekonomikai kopumā.

Par projektu

Projekta “DIGINNO – Digitālo inovāciju tīkls” mērķis ir veicināt uzņēmumu digitālo transformāciju un Vienotā Digitālā tirgus ieviešanu  Baltijas jūras reģionā. Projektu Latvijā īsteno LIKTA (Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija), VARAM (Vides  Aizsardzības un Reģionālās  attīstības Ministrija) sadarbībā ar Ekonomikas Ministriju. Projekta galvenais uzdevums ir palīdzēt politikas veidotājiem, nozaru asociācijām un MVU efektīvāk ieviest digitālos risinājumus publiskajā un privātajā sektorā. Īpaša uzmanība projektā tiks veltīta IKT tehnoloģijām biznesā, lai sekmētu inovatīvus un sadarbspējīgus publiskos e-pakalpojumus un veidotu diskusiju par digitālā vienotā tirgus politiku Baltijas Jūras reģionā. Projekta partnervalstis: Dānija; Igaunija; Somija; Vācija; Latvija; Lietuva; Norvēģija; Polija un Zviedrija. Īstenošanas periods: 2017. gada 1. oktobris – 2020. gada 30. septembris.

Plašāka informācija par projektu pieejama šeit.