LIKTA

Ievads

Šajā privātuma politikā ir aprakstīts, kādā veidā Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) apstrādā personas datus tās darbības ietvaros.

LIKTA ir svarīga Jūsu privātuma aizsardzība un mēs vācam un apstrādājam personas datus konkrētos nolūkos. Informācija par personas datu apstrādi LIKTA veikto specifisko aktivitāšu, tostarp īstenoto projektu, apmācības programmu un sertifikācijas ietvaros, ir sniegta atsevišķi.

LIKTA apstrādā personas datus atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (VDAR) (2016/679), Fizisko personu datu apstrādes likumam un citiem piemērojamiem tiesību aktiem.

Datu pārzinis un kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (turpmāk – LIKTA), vienotais reģistrācijas Nr.40008038242, juridiskā adrese Stabu iela 47-1, Rīga, LV-1011.

Ja Jums rodas kādi jautājumi par LIKTA veikto personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu: office@likta.lv.

LIKTA apstrādā personas datus, lai īstenotu LIKTA statūtos noteiktos mērķus, šādiem nolūkiem:

1. Biedru dalība;

2. Pasākumi;

3. Publiskā darbība un sabiedriskās attiecības;

4. LIKTA mājas lapa – biedrības jaunumi, kontaktu formas un sīkdatnes.

Biedru dalība

Mēs apstrādājam personas datus, lai uzņemtu jaunus biedrus un nodrošinātu biedru pārvaldi un dalību asociācijā saskaņā ar LIKTA statūtiem, tostarp:

– sazinātos ar biedriem;

– informētu par jaunumiem;

– uzaicinātu uz LIKTA organizētajiem pasākumiem;

– nodrošinātu biedru dalību LIKTA darba grupās, sanāksmēs, semināros un citos pasākumos;

– nodrošinātu sadarbību ar organizācijām, uzņēmumiem, iestādēm, kā arī iespēju paust viedokli valsts institūcijām un organizācijām par IKT nozarei aktuāliem jautājumiem;

– sniegtu citus ieguvumus un priekšrocības, kas saistīti ar dalību LIKTA.

LIKTA var apstrādāt biedru datus arī, lai labāk saprastu biedru vēlmes un intereses, lai izvērtētu un attīstītu savus darbības virzienus, lai tie būtu pēc iespējas atbilstošāki biedru vajadzībām.

Saistībā ar minētajiem mērķiem, lai apstrādātu pieteikumu jaunu biedru uzņemšanai, mēs apstrādājam šādus datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, dzīvesvietas adrese, personas kods (saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 28. panta 2. daļu), profesionālās darbības dati, citi pieteikumā norādītie dati, ko persona sniedz brīvprātīgi pēc savas iniciatīvas.

Lai nodrošinātu biedru pārvaldi un dalību organizācijā, papildus minētajiem datiem mēs varam apstrādāt arī šādus personas datus:

– maksājumu dati, piemēram, bankas konts, kas nepieciešams biedru naudas samaksai;

– profesionālā pieredze (darba vieta, amats) un izglītības dati;

– sanāksmju protokolos norādītie dati;

– fotoattēli, video;

– ID kartes/ pases dati – ja nepieciešami, lai nodrošinātu piekļuvi pasākumu telpām drošības nolūkos;

– citi dati – jebkāda cita veida informācija, ko biedri sniedz, darbojoties LIKTA, piemēram, piedaloties darba grupās, sniedzot viedokli utt.

LIKTA var apstrādāt biedru personas datus, lai informētu sabiedrību par tās darbību, ievietojot informāciju LIKTA mājas lapā. Par valdes locekļiem tiek norādīti šādi personas dati: vārds, uzvārds, darba vieta, amatu, e-pasts, telefona numurs, fotoattēls, saite uz LinkedIn profilu. Informācija par LIKTA asociētajiem biedriem – vārds, uzvārds, e-pasts (pēc izvēles), mājas lapā tiek ievietota, saņemot biedra piekrišanu.

Tiesiskais pamats

LIKTA biedru personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma izpilde (VDAR 6.1.b)). Papildus tiesiskais pamats var būt leģitīmās intereses (VDAR 6.1.f)), piekrišana (VDAR 6.1.a)) un juridiskā pienākuma izpilde (VDAR 6.1.c)), piemēram, Biedrību un nodibinājumu likuma 28. panta 2. daļa paredz, ka biedrībai ir jāved savu biedru reģistrs, kurā norādīts biedra vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese.

Datu saņēmēji

Personas datus apstrādā LIKTA darbinieki. Mēs nenododam datus trešajām pusēm, izņemot, ja tas ir nepieciešams LIKTA darbības vajadzībām, lai izpildītu Jūsu prasības, saņemot Jūsu piekrišanu vai kad to paredz normatīvie akti.

Personas dati var tikt nodoti valsts iestādēm (piemēram, ministrijām, Saeimai, Ministru kabinetam), organizācijām un uzņēmumiem, lai nodrošinātu biedra dalību darba grupās, sanāksmēs, semināros un citos pasākumos, kā arī viedokļu paušanu un sadarbību. Vajadzības, gadījumā LIKTA, var dalīties ar Jūsu informāciju ar sadarbības partneriem un pakalpojumu sniedzējiem (piem., maksājumu datu saņēmēji var būt grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, auditori, revidenti). Personas dati var tikt nodoti citām organizācijām un iestādēm, tostarp, piemēram, pasākumu organizēšanas un piekļuves nodrošināšanas nolūkā. Saistībā ar biedru interesi iesaistīties sabiedrības informēšanas aktivitātēs, kā arī piedalīšanos pasākumos, personas dati var tikt nodoti sabiedrisko attiecību pakalpojumu sniedzējiem, medijiem un citām organizācijām publicēšanas nolūkā.

Dzēšanas termiņi

LIKTA personas datus apstrādā un glabā ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kuriem personas dati tiek apstrādāti.  Biedru personas dati var tikt glabāti un apstrādāti, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem pamatiem:

– Līdz biedru statusa izbeigšanai;

– Lai izpildītu juridisko pienākumu (piem., maksājumu dati tiek glabāti atbilstoši Grāmatvedības likumā paredzētajiem termiņiem);

– Ja dati tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata, tie tiek apstrādāti, kamēr ir spēkā attiecīgās personas piekrišana, ja vien nepastāv cits datu apstrādes tiesisks pamats. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kuras veikta tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā;

– Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LIKTA, vai biedrs var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus). LIKTA valdes locekļu datus mēs varam saglabāt vēsturiskiem un arhivēšanas mērķiem, kas saistīti ar LIKTA vēsturi kā biedru asociāciju. Šie personas dati ir: vārds, uzvārds, uzņēmums, ievēlēšanas un izstāšanās datums.

Pasākumi

LIKTA apstrādā personas datus saistībā ar tās organizētajiem pasākumiem – konferencēm, tostarp LIKTA gadskārtējo konferenci, semināriem, diskusijām un cita veida pasākumiem.

LIKTA apstrādā ieinteresēto personu un dalībnieku personas datus, ciktāl tas ir nepieciešams organizatoriskiem nolūkiem, un lai sniegtu informāciju par pasākumu pirms tā, tā laikā, kā arī pēc pasākuma. LIKTA šiem mērķiem var piesaistīt datu apstrādes operatorus.

 Apstrādes darbības nolūki ir:

– reģistrēt ieinteresētās personas;

– iekļaut personu dalībnieku sarakstā;

– nodrošināt piekļuvi pasākumu norises vietai;

– ļaut sekot līdzi un piedalīties pasākumā;

– saņemt atgriezenisko saiti un sazināties saistībā ar turpmākām aktivitātēm pēc pasākuma;

– informēt par jaunumiem un citiem pasākumiem. Mēs piedāvājam iespēju jebkurā brīdī atteikties no jaunumu saņemšanas.

Minētajiem nolūkiem tiek apstrādāti šādi personas dati:

– kontaktinformācija: vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs (izvēles), organizācijas nosaukums, amats (izvēles);

– maksājumu dati, piemēram, bankas konts – konferences dalības maksas samaksas nolūkos;

– ID kartes/ pases dati – atsevišķos gadījumos, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu piekļuvi pasākuma telpai drošības nolūkos;

– citi dati – personu, kas reģistrējas vai piedalās pasākumā, jebkāda veida sniegtie komentāri, papildus informācija.

Dalībnieka piekrišana ir nepieciešama, lai varētu nosūtīt pasākumu dalībnieku sarakstu, kurā norādīts Jūsu vārds, uzvārds, kontaktinformācija (pēc izvēles), citiem pasākumu dalībniekiem.

Fotografēšana un filmēšana

Lai informētu sabiedrību par LIKTA darbību, kā arī izglītotu un informētu sabiedrību par IKT aktivitātēm, pasākumos var notikt fotografēšana, filmēšana, kā arī video straumēšana tiešraidē. Šādos gadījumos pie ieejas pasākumā izvieto informatīvās zīmes, kas norāda, ka pasākuma norisi fotografē, filmē vai veic video straumēšanu. Personas fotoattēli un video var tikt ievietoti LIKTA mājas lapā un/vai sociālajos tīklos, kā arī plašsaziņas līdzekļos.

Ja nevēlaties, lai Jūs fotografē vai parādīties fotoattēlos un/vai video, jums tiek lūgts sazināties ar mums pirms pasākuma, lai mēs varētu veikt atbilstošus sagatavošanās pasākumus (piem., piedāvāt speciālu sēdvietu vai uzstādīt norādi konferences norises telpas vienā daļā), ciktāl tas ir praktiski iespējams.

Ja Jūsu fotoattēls tiek uzņemts šāda pasākuma fotografēšanas laikā, un jūs vēlaties, lai tas tiktu izņemts, lūdzu, sazinieties ar mums uz e-pastu office@likta.lv un mēs to izdarīsim iespējami ātri.

Pasākumu referenti

LIKTA apstrādā šādus referentu un moderatoru datus, kas uzstājas LIKTA organizētos pasākumos: vārdu, uzvārdu, kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa nr.), darba vieta, amats, foto, video, profesionālās darbības datus (CV) un maksājumu datus. Mēs varam publicēt informāciju un ziņas par referentiem, to dalību pasākumā, veikt pasākuma tiešraides straumēšanu, glabāt un publicēt personas fotoattēlus, video un balss ierakstus, runātāju prezentācijas, tostarp ievietot tās LIKTA mājas lapā un internetā.  Mēs vācam, glabājam un apstrādājam šos datus, pamatojoties uz leģitīmām interesēm, atsevišķos gadījumos – pamatojoties uz līgumu izpildi kā tiesisko pamatu.

„Platīna pele”

LIKTA gadskārtējā konkursa Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju balva „Platīna pele” organizēšanas nolūkā apstrādā šādus konkursa pretendentu personas datus uz piekrišanas pamata:

– vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs, organizācijas (uzņēmuma, iestādes) nosaukums, amats;

– personas fotoattēls un video;

– citi dati – CV sniegtā informācija un cita informācija, ko, piesakoties pretendents sniedz.

Ikviena persona, kas sniedz jebkāda veida informāciju par citu personu, ir atbildīga par šīs personas iepriekšēju informēšanu un piekrišanas iegūšanu.

Tiesiskais pamats

Datu apstrādes tiesiskais pamats var būt: līguma izpilde (VDAR 6.1.b)), piekrišana (VDAR 6.1.a)), leģitīmās intereses (piem., referentu datu, fotoattēlu un video datu apstrādei, jaunumu nosūtīšanai) (VDAR 6.1.e)), juridiskais pienākums (piem., maksājumu datu glabāšanai) (VDAR 6.1.c)).

Datu saņēmēji

Personas datus apstrādā LIKTA darbinieki, kas ir iesaistīti pasākumu organizēšanā, kā arī, ja pasākumi tiek rīkoti kopā ar līdzorganizatoriem – to darbinieki. Vajadzības, gadījumā LIKTA var dalīties ar Jūsu informāciju ar citiem pakalpojumu sniedzējiem (piem., maksājumu datu saņēmēji var būt grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji), sadarbības partneriem, moderatoriem – pasākumu organizēšanas nolūkā, kā arī organizācijām, kas nodrošina konferenču vietu – drošības nolūkos. Personas dati var tikt nodoti sabiedrisko attiecību pakalpojumu sniedzējiem un medijiem publicēšanai sabiedrības informēšanas nolūkos. 2018. gada LIKTA konferencē dalībnieku reģistrāciju konferencei nodrošina LIKTA sadarbības partneris.

Dzēšanas termiņi

Personas datus mēs glabājam ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kuriem personas dati tiek apstrādāti. Jūsu kontaktinformācija tiks saglabāta ilgākais vienu ar pusi gadu pēc pasākuma beigām, lai sazinātos ar Jums un iegūtu atgriezenisko saiti pēc pasākuma, kā arī uzaicinātu uz nākamajiem līdzīga veida pasākumiem. Ja pasākuma pieteikumā esiet atzīmējis, ka vēlaties saņemt uz e-pastu informāciju nākamajiem LIKTA rīkotajiem pasākumiem vai par LIKTA jaunumiem, šāda informācija tiks sūtīta uz norādīto e-pastu, piedāvājot iespēju jebkurā brīdī atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas. Jebkādi ID kartes / pases dati tiks glabāti tikai līdz pasākuma pilnīgai pabeigšanai. Pasākumu apmeklētāju saraksts (vārds, uzvārds, organizācija), kā arī jebkādi maksājumu dati, kas ir apstrādāti, lai veiktu dalības maksu, tiks glabāti ilgākais 5 gadus pēc pasākuma, audita vajadzībām un lai izpildītu juridisko pienākumu. Pēc minētajiem termiņiem visi Jūsu personas dati tiks dzēsti.

Publiskā darbība un sabiedriskās attiecības

LIKTA apstrādā personas datus, veicot arī cita veida publiskās aktivitātes un veidojot sabiedriskās attiecības, lai īstenotu LIKTA statūtos noteiktos mērķus. Mēs apstrādājam datus konkrētiem un nepieciešamiem nolūkiem, ieskaitot:

– sadarbībai ar valsts, pašvaldības iestādēm, organizācijām, uzņēmumiem;

– viedokļa veidošanai un paušanai IKT nozares jautājumos (piem., darba grupās un sanāksmēs, likumdošanas izstrādes procesā);

– pasākumu organizēšanai un dalībai tajos (informācija par personas datu apstrādi LIKTA pasākumu organizēšanas nolūkā ir sniegta šīs politikas sadaļā Pasākumi);

– pētījumu, aptauju un tirgus izpētes veikšanai;

– ārējo ekspertu piesaistīšanai saistībā ar LIKTA aktivitātēm;

– informācijas izplatīšanai, lai izglītotu un informētu sabiedrību par IKT nozares aktualitātēm (LIKTA mājas lapā, sociālajos tīklos, nosūtot medijiem un citām organizācijām, publicējot jaunumu izdevumu (informācija par personas datu apstrādi saistībā ar jaunumu nosūtīšanu ir sniegta šīs politikas sadaļā LIKTA jaunumu izdevums un citi jaunumi);

– citiem nolūki, kas saistīti ar iepriekš minētajiem.

Personas datu kategorijas, kuras tiek apstrādātas:

– Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums vai gads, personu apliecinošā dokumenta (pases, ID) dati;

– Profesionālās darbības un izglītības dati;

– Kontaktinformācija: adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

– Maksājumu dati, piemēram, bankas konta numurs;

– Personas vizuālie dati (foto, video);

– Citi dati – informācija, dokumenti, ko LIKTA vāc, saņem vai ko tai sniedz personas pēc pašas iniciatīvas.

Datu iegūšana

Personas datus mēs varam saņemt no pašas personas, kad tā jebkādā veidā iesaistās LIKTA darbībā, sadarbojas vai sazinās ar LIKTA. Ja Jūs ar mums sazināties pa e-pastu vai citādā veidā, mēs varam apstrādāt jūsu personas datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pastu, ziņas saturu), lai sniegtu Jums atbildi.

Personas datus mēs varam iegūt arī citā veidā, piemēram, tos mums var sniegt sadarbības partneri un pakalpojumu sniedzēji saistībā ar kopīgi veiktām sadarbības aktivitātēm, dalību pasākumos u.tml.

Tāpat LIKTA informāciju var vākt pati, piemēram, lai publicētu publiski pieejamu vai cita veida informāciju mājas lapā un sociālajos tīklos sabiedrības informēšanas nolūkā par IKT nozares aktualitātēm un jaunumiem. Ja Jūs vēlaties, lai LIKTA publicētā informācija par Jums tiktu izņemta, Jums ir tiesības iesniegt pieteikumu, lai īstenotu “tiesības tikt aizmirstam”, rakstot mums uz e-pastu: office@likta.lv.

Tiesiskais pamats

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir īstenot LIKTA leģitīmās intereses (VDAR 6(1)(e)) un sabiedrības intereses (VDAR 6(1)(f). Biedrību un nodibinājumu likuma 10. pants nosaka biedrības tiesības veikt publisku darbību un tiesības brīvi izplatīt informāciju par savu darbību. Papildus tiesiskais pamats var būt līguma izpilde (VDAR 6.1.b)), piekrišana (VDAR 6.1.a)) un juridiskā pienākuma izpilde (VDAR 6.1.c)).

Datu saņēmēji

Personas datus apstrādā LIKTA darbinieki. Vajadzības gadījumā lai īstenotu, LIKTA aktivitātes, personas dati var tikt nodoti valsts iestādēm (piemēram, ministrijām, Saeimai, Ministru kabinetam), organizācijām, izglītības iestādēm un uzņēmumiem, piemēram, lai īstenotu sadarbību, nodrošinātu viedokļa veidošanu un paušanu (darba grupās, sanāksmēs u.tml.). Vajadzības gadījumā personas dati var tikt nodoti sadarbības partneriem un pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, grāmatvedības pakalpojumu un sabiedrisko attiecību pakalpojumu sniedzējiem). Personas dati var tikt nodoti citām organizācijām un iestādēm arī, piemēram, pasākumu organizēšanas nolūkā. Sabiedrības informēšanas un izglītošanas nolūkā personas dati var tikt nodoti publicēšanai medijiem un citām organizācijām. 

Atsevišķos gadījumos, tostarp, veicot starptautisko sadarbību, personu dati var tikt nosūtīti trešajām valstīm (t.i., valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Zonas) vai starptautiskajām organizācijām. Šādos gadījumos tiks nodrošināts, lai Jūsu dati tiek rūpīgi aizsargāti un ir drošībā.  Dažas valstis Eiropas Savienība ir atzinusi kā valstis ar pietiekamu datu aizsardzības līmeni, tādā gadījumā papildus pasākumi nav jāveic. Citos gadījumos datu nodošana tiek veikta atbilstoši normatīvajiem aktos noteiktajam, nodrošinot atbilstošas garantijas, lai tiktu nodrošināts datu aizsardzības līmenis, kas ir līdzvērtīgs ES nodrošinātajam.

Dzēšanas termiņi

Personas datus mēs glabājam ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kuriem personas dati tiek apstrādāti. LIKTA var glabāt un apstrādāt personas datus kamēr pastāv viens no šādiem apstākļiem: kamēr ir spēkā ar Jums noslēgtais līgums; kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt; kamēr datu apstrāde ir nepieciešama LIKTA leģitīmo interešu vai sabiedrības interešu realizēšanai; kamēr to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (Eiropas Savienības fondu projektu ietvaros); kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā. Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, Jūsu personas dati tiek dzēsti.

LIKTA mājas lapa

LIKTA jaunumu izdevums un citi jaunumi

Lai pieteiktos LIKTA jaunumu izdevumu saņemšanai, izmantojot mūsu mājas lapu, Jums ir jāsniedz e-pasta adrese.

Piesakoties LIKTA jaunumu izdevumam, Jūs piekrītat, ka Jūsu sniegtos personas datus LIKTA vāc un turpmāk apstrādā, lai nosūtītu Jums jaunumu izdevumu. Minētie dati netiks izmantoti citam nolūkam.

Gadījumā, ja Jūs, reģistrējoties jaunumu izdevumam, esat norādījis, ka piekrītat tikt, informēts par citiem LIKTA jaunumiem un pasākumiem, Jūsu personas dati tiks izmantoti, lai nosūtītu šāda veida informāciju. 

Ja Jūs piesakāties Jaunumu izdevuma saņemšanai caur LIKTA mājas lapu, LIKTA izmanto jūsu datus uz piekrišanas pamata (VDAR 6(1)(a)). Citos gadījumos LIKTA var apstrādāt personas datus (vārdu, uzvārdu, e-pastu), lai nosūtītu jaunumus un citu informāciju par pasākumiem, piemēram, LIKTA rīkotajām konferencēm un semināriem, un aktivitātēm, arī pamatojoties uz LIKTA leģitīmajām interesēm (VDAR 6(1)(e)) kā tiesisko pamatu.

Lai nosūtītu jaunumu izdevumu, mēs izmantojam ārpakalpojumu sniedzējus.  Ārpakalpojumu sniedzēji apstrādā jūsu personas datus tikai, lai mūsu uzdevumā nosūtītu Jums jaunumu izdevumu. Jūsu personas dati nekādā gadījumā netiks nodoti izmantošanai trešajām pusēm.

Jūsu personas dati tiks glabāti LIKTA tik ilgi, cik ilgi Jūs būsiet reģistrējies mūsu jaunumu izdevumu saņēmēju sarakstā – kamēr nebūsiet atsaucis piekrišanu vai izteicis iebildumus pret personas datu apstrādi. Jūs variet jebkurā laikā atteikties no jaunumu saņemšanas, noklikšķinot uz attiecīgās saites, kas pieejama jaunumu izdevumā, vai nosūtīt mums e-pastu uz office@likta.lv. Pēc pieprasījuma saņemšanas, mēs pārtrauksim Jums sūtīt jaunumu izdevumus. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kas veiktas laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.

Reģistrēšanās pasākumiem

LIKTA var izmantot mājas lapu, lai nodrošinātu dalībnieku reģistrāciju konkrētiem pasākumiem, piemēram, LIKTA organizētajām konferencēm vai semināriem. Informācija par personas datu apstrādi minētajam nolūkam ir sniegta atsevišķā šīs privātuma politikas sadaļā Pasākumi.

Kontaktu formas

LIKTA var aicināt sazināties, mājas lapā izmantojot saziņas veidlapas vai aktivizējot gala lietotāja e-pastu un uzaicinot rakstīt e-pastu. Kad jūs nosūtāt mums ziņojumu, izmantojot kontaktinformācijas formu vai e-pastu, Jūs sniedzat savu piekrišanu Jūsu attiecīgo personas datu vākšanai un turpmākai apstrādei LIKTA, lai mēs varētu sniegt Jums atbildi. Šādi dati ietver jūsu e-pasta adresi, vārdu un uzvārdu, ziņas nosaukumu / tēmu un saturu. Jūsu personas dati netiks pārsūtīti trešajām personām.

Sīkdatnes

Sīkdatne ir neliels teksta fails, kuru vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad apmeklējat vietni. Sīkdatnes tiek plaši izmantotas, lai mājas lapas darbotos efektīvāk, kā arī sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem.

Mūsu mājas lapā mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu tās darbību un funkcionalitāti, kā arī apkopotu statistiku.

Mēs izmantojam tehniskās, analītiskās un mērķa (reklāmas) sīkdatnes.

Tehniskās sīkdatnes

Tehniskās sīkdatnes nepieciešamas, lai Jūs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas. Šīs sīkdatnes identificē Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties. Šīs sīkdatnes nevāc informāciju par Jums, ko varētu izmantot mārketinga nolūkos, un neatceras, kur Jūs esat bijis internetā. Šo sīkdatņu kategoriju nevar atspējot un no tām nevar atteikties. Šīs sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā līdz brīdim, kad sīkdatne ir izpildījusi savu funkciju, bet ne ilgāk kā vienu gadu.

Analītiskās sīkdatnes

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā tiek lietota tīmekļa vietne, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru Jūs izvēlaties, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos apkopotā veidā un palīdz uzlabot vietnes funkcionalitāti un padarīt to ērtāk lietojamu. 

LIKTA izmanto juridiskās personas “Google Inc.” izstrādāto programmu “Google Analytics”. Programma izmanto sīkdatnes, dodot iespēju vietnes uzturētājam analizēt, kā vietne tiek izmantota. Plašāk ar “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem variet iepazīties mājas lapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Atteikties no “Google Analytics” veiktās informācijas vākšanas iespējams, lejuplādējot un instalējot pārlūkprogrammas papildrīku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Šīs sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā ne ilgāk kā vienu gadu.

Atsevišķos gadījumos LIKTA izmanto Google AdWords atkārtota mārketinga pakalpojumu, kas izvietos reklāmu trešo personu vietnēs (ieskaitot Google) mūsu iepriekšējiem apmeklētājiem. Jūs varat veikt iestatījumus, kādā veidā Google reklamējas, izmantojot Google Ad Preferences lapu. Jūs variet atteikties no sīkdatņu izmantotās, uz interesēm balstītas reklāmas, izmantojot: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en. Šīs sīkdatnes tiek glabātas Tavā iekārtā ne ilgāk kā vienu gadu.

Sīkdatņu apstiprināšana un atspējošana

Apmeklējot LIKTA mājas lapu, tiks parādīts paziņojums – sīkdatņu preferences pielāgošanas rīks ar informāciju par to, ka mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes un tiks pieprasīta Jūsu piekrišana noteikta veida sīkdatņu lietošanai. Ja piekrišana netiks dota, jūsu dators vai internetam pieslēgtā ierīce netiks izmantota analītikas vai mārketinga aktivitāšu veikšanai. Piekrišanas rīks īpaši kontrolē mārketinga sīkdatnes un analītiskās sīkdatnes, kas noteiktas, izmantojot mūsu māsas lapu. Ja piekrišana netiks dota, jūsu dators vai internetam pieslēgtā ierīce netiks izmantota analītikas vai mārketinga aktivitāšu veikšanai. Instruments tiks reģistrēts, kad būsiet piekritis mūsu sīkdatņu politikai un ik pēc 90 dienām pieprasīs piekrišanu, lai nodrošinātu, ka lietotāji atjaunina piekrišanu. Tehniskās sīkdatnes nevar atspējot, kā arī rīks nevar tikt izmantots, lai bloķētu sīkdatnes trešo pušu vietnēs, kas ir saistītas ar mūsu vietni.

Sīkdatņu kontrole un dzēšana

Jūs variet sīkdatnes kontrolēt vai dzēst. Lielāko daļu tīmekļa pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saglabāšana ierīcē. Ņemiet vērā, ka tad Jums atsevišķi iestatījumi būs jāpielāgo katru reizi, kad apmeklēsiet vietni, turklāt, iespējams, daži pakalpojumi un funkcijas vietnē nedarbosies. Plašāk lasiet šeit: https://www.aboutcookies.org/.

Citas mājas lapas un sociālie mediji

Šī privātuma politika attiecas tikai uz LIKTA mājas lapā publicēto saturu. LIKTA mājas lapā un publikācijās var būt saites uz citu organizāciju interneta vietnēm. Noklikšķinot uz saites, Jūs pārejiet uz trešās puses vietni un Jums tiek piemērota trešās puses privātuma politika. LIKTA nekādā veidā nekontrolē un nav atbildīga par saturu, ko nodrošina šīs trešās puses tīmekļa vietnes vai personas datus, kas par Jums tiek vākti.

LIKTA izmanto sociālo mediju tīklus: Facebook, YouTube, Twitter, Linkedin, lai veicinātu klātbūtni tiešsaistē un redzamību.  Jūs varat sekot saitēm no mūsu mājas lapas uz Twitter, Facebook un LinkedIn LIKTA publiskajiem profiliem. Uzklikšķinot uz sociālo mediju pogas mūsu mājas lapā, Jūs tiksiet novirzīts uz attiecīgo saiti, kam ir sava sīkdatņu un privātuma politika, pār kuru mums nav nekādas kontroles.

Datu drošība

Mēs esam veikuši atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu jūsu personas datu drošu apstrādi. LIKTA tiek piemērotas atbilstošas drošības politikas un procedūras, lai aizsargātu personīgo informāciju no nesankcionētas piekļuves, neatļautas apstrādes vai izpaušanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas. Jūsu dati tiek glabāti informācijas sistēmās ar ierobežotu piekļuvi. Jūsu personīgā informācija ir pieejama tikai tām personām, kurām tā ir jāzina, turklāt personām, kurām ir pieeja personas datiem, ir jāievēro konfidencialitātes nosacījumi attiecībā uz šādu informāciju. Mēs apmācām darbiniekus, kā nodrošināt personas datu aizsardzību un drošību atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības zināt par LIKTA veikto Jūsu personas datu apstrādi, kā arī saņemt detalizētu informāciju par datu apstrādi un tās mērķiem.

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kā arī, ja tie ir nepilnīgi vai nepareizi, pieprasīt tos papildināt vai labot.

Ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir iespēja brīvi izvēlēties – dot vai nedot piekrišanu savu personas datu apstrādei, kā arī jebkurā laikā viegli un ērti atsaukt piekrišanas, neietekmējot apstrādi, kas veikta līdz atsaukuma brīdim.

Jums ir tiesības iebilst pret savu datu apstrādi, ja Jums ir leģitīmi iemesli saistībā ar Jūsu konkrēto situāciju.

Jums ir tiesības iesniegt pieteikumu par datu dzēšanu un apstrādes ierobežošanu, ja uzskatāt, ka Jūsu dati tiek apstrādāti negodprātīgi vai nelikumīgi.

Tiesību īstenošana

Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no LIKTA pienākumiem, kas ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Lai nodrošinātu, ka informācija tiek sniegta pareizajai personai, LIKTA ir jāpārliecinās par Jūsu identitāti, kad Jūs vēlaties izmantot savas tiesības.

Jūs variet iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

– rakstveida formā klātienē LIKTA birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

– rakstot e-pastu uz office@likta.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu pieprasījumu par tiesību īstenošanu, LIKTA izvērtēs pieprasījumu un informēs par pieprasījuma izpildi viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.  Vajadzības gadījumā, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un par to savlaicīgi paziņojot, šis termiņš var tikt pagarināts vēl uz diviem mēnešiem.

Ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktu prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību vai pretenzijas Datu valsts inspekcijā – Blaumaņa ielā 11/13 – 11, Rīgā, LV1011, info@dvi.gov.lv.

Izmaiņas privātuma politikā

LIKTA var veikt izmaiņas šajā privātuma politikā, lai nodrošinātu, ka tā ir aktuāla. Ja tiks veiktas būtiskas izmaiņas, tas Jums tiks paziņots.

Šī privātuma politikas redakcija stājas spēkā 2018. gada 23.oktobrī ar izmaiņām 2019.gada 20.jūnijā.