LIKTA sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem izstrādā ilgtspējas novērtēšanas rīku IKT sektora uzņēmumiem

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un projekta “SUS Tool” (“#C012 Sustainability Reporting Tool”) partneriem šobrīd strādā pie starptautiska digitāla rīka izstrādes, kas palīdzēs mazajiem un vidējiem informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) sektora uzņēmumiem novērtēt to ilgtspējas rādītājus, lai varētu atvieglot Eiropas Komisijas plānoto ilgtspējas ziņojumu iesniegšanu nākotnē. Šis rīks tiek veidots sadarbojoties ar publiskā un privātā sektora organizācijām no Igaunijas, Somijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas.

Plānots, ka rīks tiks pabeigts nākamā gada beigās un ļaus IKT un pakalpojumu sektora uzņēmējiem novērtēt savu uzņēmumu darbības ietekmi uz vidi, sociālo labklājību un ekonomisko ilgtspēju. Uzņēmumi varēs kartēt un analizēt savu esošo stāvokli desmit ar ilgtspēju saistītās jomās: klimata pārmaiņas, piesārņojums, ūdens un jūras resursi, bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmas, resursu izmantošana un cirkulārā ekonomika, darbaspēks, vērtību ķēdē iesaistītie darbinieki, ietekmētās kopienas, patērētāji un gala lietotāji, kā arī uzņēmējdarbības prakse. Rīka veiktā analīze sniegs ieteikumus uzņēmumam kā labāk sasniegt tā ilgtspējas mērķus.

Papildus rīkam tiks radīta arī publiski pieejama tīmekļa platforma, kurā būs iekļauti ziņošanas standartu apraksti, vispārīgās ilgtspējas vadlīnijas, izglītojoši video, labo prakšu piemēri, kā arī dažādi informatīvi materiāli. Rīks tiks izstrādāts angļu, igauņu, somu, latviešu un lietuviešu valodās un būs brīvi pieejams visiem. Plānots, ka rīks projekta dalībvalstīs, tai skaitā arī Latvijā, tiks pilotēts IKT uzņēmumos nākamā gada sākumā.

Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva (CSRD) jāievieš visu ES dalībvalstu nacionālajos tiesību aktos līdz 2025. gadam. Direktīva prasa, lai visi lielie un biržā kotētie uzņēmumi, ieskaitot biržā kotētos mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), regulāri ziņotu par savu sociālo un vides ietekmi.

Saskaņā ar direktīvu tiek plānots, ka ilgtspējas ziņošana tiks ieviesta pakāpeniski un sākot no 2024. gada sabiedrības interešu subjektiem, piemēram, finanšu iestādēm, apdrošināšanas kompānijām un uzskaitītajiem uzņēmumiem ar vairāk nekā 500 darbiniekiem, ir pienākums iesniegt ziņojumus. 2025. gadā visiem citiem lielajiem uzņēmumiem būs jāsagatavo ilgtspējas ziņojumi. 2026. gadā šis pienākums tiks paplašināts uz biržā kotētiem MVU, kā arī uz noteiktām apdrošināšanas kompānijām un finanšu iestādēm, kam to nepiemēroja ātrāk uzņēmuma izmēra dēļ. Tomēr šī direktīva ietekmē gandrīz visus MVU, jo tie ir daļa no piegādes ķēdes, un ilgtspējas ziņošana tiek arvien vairāk pieprasīta no investoriem, bankām, patērētājiem un citām iesaistītajām pusēm.

“SUS Tool” projekta ilgtspējas novērtēšanas rīka izstrāde uzsākta jau 2023. gadā un tā ir daļa no plašākas iniciatīvas, kas vērsta uz digitālās inovācijas un pārmaiņu veicināšanu Baltijas jūras reģionā. Projekts, ar kopējo budžetu aptuveni 3,5 miljoni eiro, tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmā. Projekta partneri Latvijā ir LIKTA un VARAM, Igaunijā Ekonomikas lietu un komunikācijas ministrija (vadošais partneris), Finanšu ministrija un asociācija ITL, Lietuvā – asociācija INFOBALT, Somijā – Dimecc LTD un vairāki asociētie partneri no minētajām valstīm, kā arī Polijas.

Projekts tiks īstenots līdz 2025. gada 31. decembrī.

Vairāk informācijas par projektu var atrast šeit: https://interreg-baltic.eu/project/sustool/