LIKTA biedru maksa

Juridiskas personas maksas summa aprēķināma saskaņā ar 2020.gada 14.janvāra LIKTA valdes lēmumu par izmaiņām biedru naudas apjoma aprēķina algoritmā. 

Juridiskas personas ir iedalāmas  7 grupās ar tām atbilstošiem ikgadējās biedru naudas apjomiem:

GRUPA

GADA MAKSA

 Mazāk par 10 darbiniekiem

 540,00 EUR

 10–49 darbinieki

 1190,00 EUR

 50–99 darbinieki

 1610,00 EUR

 100–299 darbinieki

 2150,00 EUR

 300–999 darbinieki

 3220,00 EUR

 1000 un vairāk  darbinieki

 4290,00 EUR

 Paaugstinātā kategorija

 6410,00 EUR

 

Atšķirīgās nozarēs strādājošiem uzņēmumiem, kā arī atsevišķām uzņēmumu un organizāciju kategorijām tiek piemērotas korekcijas biedru maksas apjoma grupas noteikšanā:

Piemērotās korekcijas: ​
– uzņēmumiem, kuru pamatdarbības nozare nav IKT – par vienu grupu zemāk (- 1 grupa), 
– kultūras un izglītības nozares organizācijām (izņemot IKT apmācību biznesu), kā arī valsts iestādēm – par divām grupām zemāk (- 2 grupas), 
– starptautisku IKT koncernu uzņēmumiem Latvijā – par vienu kategoriju augstāk (+ 1 grupa), 
– uzņēmumu grupām (koncerniem), kuru pamatdarbības nozare ir IKT un meitas uzņēmumi nav LIKTA biedri atsevišķi – par vienu kategoriju augstāk (+ 1 grupa).

Uzņēmumiem, kas kārtējā gada laikā veiks ziedojumus LIKTA mērķprogrammām un projektiem tiks piešķirtas atlaides no nākošā gada biedru naudas līdz 10% apjomā no ziedojuma summas. 
Atlaides par ziedojumiem nevar samazināt juridiskas personas naudas apjomu zemāk par minimālo biedra naudas apjomu – 540 EUR.

Biedru maksa fiziskām personām – asociētajiem biedriem – 50 EUR.

Biedru maksa fiziskām personām – individuālajiem biedriem – 540 EUR.

Saskaņā ar LIKTA valdes 08.11.2016 lēmumu Nr.184.6 − uzņemot jaunus biedrus, tie par pilntiesīgiem biedriem kļūst no brīža, kad tiek veikta biedru naudas apmaksa.

Ievērojot “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma” prasības, LIKTA reizi gadā, kā arī uzņemot jaunus biedrus, publiskajās datu bāzēs pārbauda to statusu un sniegto informāciju par patiesajiem labuma guvējiem.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar LIKTA biroju: 

+371 67311821
office@likta.lv