LIKTA biedru maksa

Organizācijas biedra maksas summa aprēķināma saskaņā ar 2024.gada 9.janvāra LIKTA valdes lēmumu par izmaiņām biedru naudas apjoma aprēķina algoritmā. 

Organizācijas biedri ir iedalāmi  7 grupās ar tām atbilstošiem ikgadējās biedru naudas apjomiem:

GRUPA

GADA MAKSA

 Mazāk par 10 darbiniekiem

 655,00 EUR

 10–49 darbinieki

 1440,00 EUR

 50–99 darbinieki

 1955,00 EUR

 100–299 darbinieki

 2600,00 EUR

 300–999 darbinieki

 3900,00 EUR

 1000 un vairāk  darbinieki

 5190,00 EUR

 Paaugstinātā kategorija

 7760,00 EUR

 

Atšķirīgās nozarēs strādājošiem uzņēmumiem, kā arī atsevišķām uzņēmumu un organizāciju kategorijām tiek piemērotas korekcijas biedru maksas apjoma grupas noteikšanā:

Piemērotās korekcijas: ​
– uzņēmumiem, kuru pamatdarbības nozare nav IKT – par vienu grupu zemāk (- 1 grupa), 
– kultūras un izglītības nozares organizācijām (izņemot IKT apmācību biznesu), kā arī valsts iestādēm – par divām grupām zemāk (- 2 grupas), 
– starptautisku IKT koncernu uzņēmumiem Latvijā – par vienu kategoriju augstāk (+ 1 grupa), 
– uzņēmumu grupām (koncerniem), kuru pamatdarbības nozare ir IKT un meitas uzņēmumi nav LIKTA biedri atsevišķi – par vienu kategoriju augstāk (+ 1 grupa).

Nevalstiskās organizācijas (NVO) ir iedalāmas šādās 2 grupās ar tām atbilstošiem ikgadējās biedru naudas apjomiem:

GRUPA

GADA MAKSA

 Mazāk par 50 biedriem

1100,00 EUR

50 un vairāk biedri

 1650,00 EUR
 

Uzņēmumiem, kas kārtējā gada laikā veiks ziedojumus LIKTA mērķprogrammām un projektiem tiks piešķirtas atlaides no nākamā gada biedru naudas līdz 10% apjomā no ziedojuma summas. 
Atlaides par ziedojumiem nevar samazināt organizācijas biedra naudas apjomu zemāk par minimālo biedra naudas apjomu – 655 EUR.

Biedru maksa fiziskām personām – asociētajiem biedriem – 60 EUR.

Biedru maksa fiziskām personām – individuālajiem biedriem – 655 EUR.

Saskaņā ar LIKTA valdes 08.11.2016 lēmumu Nr.184.6 − uzņemot jaunus biedrus, tie par pilntiesīgiem biedriem kļūst no brīža, kad tiek veikta biedru naudas apmaksa.

Ievērojot “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma” prasības, LIKTA reizi gadā, kā arī uzņemot jaunus biedrus, publiskajās datu bāzēs pārbauda to statusu un sniegto informāciju par patiesajiem labuma guvējiem.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar LIKTA biroju: 

+371 67311821
office@likta.lv