Izsludina atklātu konkursu IT kompetences centra zinātnisko virzienu vadītājiem

SIA “IT kompetences centrs” gatavo Atveseļošanās fonda projektu un izsludina atklātu konkursu uz projektu atlases padomes locekļu – zinātniskā virziena vadītāja vakancēm.

Pētniecības projektu atlases padome ir konsultatīva padome, kas izveidota IT kompetences centra ietvaros, lai veiktu sekojošus uzdevumus:

 • pārliecināties, ka pētniecības projektā ir norādīta un analizēta veicamo vai jau veikto investīciju lietderība un pamatotība, kā arī komercializācijas potenciāls;
 • pārliecināties, ka ir norādīta pētniecības projekta atbilstība definētajai kompetences centra attīstības stratēģijai;
 • pārliecināties, ka pētniecības projektā definētie rādītāji ir sasniedzami noteiktajā laikā;
 • lemt par eksperta iesaisti pētniecības projekta vērtēšanā;
 • lemt par pētniecības projekta pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu;
 • uzraudzīt, lai pētniecības projektos tiktu izpildīti noteiktie starpposmu un gala rezultātu rādītāji;
 • uzraudzīt, lai tiktu sasniegti Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumos Nr.418 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” 6. punktā minētie kompetences centra darbības rādītāji;
 • ja nepieciešams, iesaistīt ekspertus pirms pētniecības projekta noslēguma maksājuma iesniegšanas aģentūrā, lai gūtu pārliecību, ka veiktie ieguldījumi ir bijuši lietderīgi un pamatoti pētniecības projekta rezultātu sasniegšanā;
 • pārliecināties par dubultā finansējuma riska, interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas neesību pētniecības projektu izvērtēšanas un apstiprināšanas procesā, veicot nepieciešamās darbības to novēršanā un labošanā, nodrošinot objektivitāti un vienlīdzīgu pieeju visiem pētniecības projektu pieteicējiem;
 • nodrošināt pētniecības projektu izvērtēšanas dokumentēšanu un caurspīdīgumu;
 • nodrošināt, ka pētniecības projektu izvērtēšanas procesā tiek ievērota dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgu iespēju princips;
 • nodrošināt principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu pētniecības projektu apstiprināšanā, lai iekļautā darbība ir nebūtiska vai tai ir neesoša paredzamā ietekme uz visiem vides mērķiem, vērtējot gan tiešās, gan primārās netiešās sekas visā aprites ciklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas (ES) Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 2. panta 6. punktu;
 • pārliecināties, ka sadarbības partnera pētniecības projekta izdevumi ir nepieciešami pētījuma rezultātu sasniegšanai un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma, kā arī pētniecības projekta izdevumi veikti, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principu;
 • nodrošināt, ka tiek aizpildīts eksperta individuālais vērtējums par pētniecības projektu atbilstību noteiktajiem kritērijiem, pirms vērtējuma parakstot apliecinājumu par interešu konflikta neesību. Vērtējums jāsniedz visiem, kuri ar balsstiesībām piedalās pētniecības projektu atlases padomē.

Pētniecības projektu atlases padomē balsstiesības ir nozares komersantu pārstāvjiem, nozares ministrijas pārstāvim  un virzienu zinātniskajiem vadītājiem. Pārējo pētniecības projektu atlases padomes locekļu ierosinājumiem ir ieteikuma raksturs.

Zinātnisko virzienu vadītāju pienākumi:

 • plānot un vadīt pētījuma virziena pētniecību sadarbībā ar kompetences centra pētījumu īstenotājiem un to vadošajiem pētniekiem;
 • sniegt kompetences centra valdei, padomei un dalībniekiem atzinumus par attiecīgā pētījuma gaitu, nodevumu gatavību un kvalitāti, turpmākas pilnveidošanas iespējām;
 • sniegt kompetences centra pētījumu projektu atlases padomei informāciju par pētījumos ierosinātajām izmaiņām un sagatavotajiem nodevumiem vidēji vienu reizi mēnesī, bet ne retāk kā vienu reizi trīs mēnešos;
 • sniegt kompetences centra valdei un pētījumu īstenotājiem atzinumus par to, vai būtu pieļaujamas zinātniskā personāla plānotās publikācijas intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības kontekstā.
 • pārraudzīt pētījumu inicializēšanu un īstenošanu, regulāri tiekoties ar vadošajiem pētniekiem, pārraugot pētījuma gaitu un organizējot tikšanās ar vadošajiem pētniekiem pētījumu īstenošanas laikā, nodrošinot pētniecības zinātnisko kvalitāti un tajā sasniegto rezultātu atbilstību rūpniecisko pētījumu vai eksperimentālās izstrādes prasībām.
 • nepieciešamības gadījumā sniegt atbalstu pētījumu inicializētājiem pētījumu identifikācijas laikā un vadošajiem pētniekiem to īstenošanas laikā.
 • saskaņot plānoto ārpakalpojuma vai cenu aptauju pētījumu iepirkumu priekšmetu aprakstu vai darba uzdevumu dokumentāciju.
 • informēt Kompetences centra vadītāju / valdi par pētījumu gaitu, ne vēlāk kā nedēļas laikā informējot par problēmām, kas radušās pētījumu īstenošanas posmā, ja tas apdraud plānoto pētījuma virzienu rezultātu sasniegšanu.
 • piedalīties pētījumu, publikāciju un citu sagatavoto materiālu, tostarp Centrālajai Finansēšanas un līgumu aģentūrai (CFLA) un Ekonomikas ministrijai iesniedzamo ziņojumu par pētniecību, recenzēšanā, savas kompetences ietvaros sniedzot konsultācijas un ekspertatzinumus.
 • nepieciešamības gadījumā sniegt atbalstu Dabīgās valodas tehnoloģijas vadošajam pētniekam – zinātniskā virziena vadītājam.
 • nodrošināt projekta administrēšanai piesaistītos speciālistus, kas atbildīgi par pārskatu sagatavošanu CFLA, ar informāciju par pētījumu realizācijas gaitu atbilstoši saņemtajiem informācijas pieprasījumiem un noteiktajiem informācijas sagatavošanas termiņiem, vai nominēt pētniekus, kas atbildīgi par pieprasītās informācijas sagatavošanu.
 • pārstāvēt Kompetences centru CFLA, kā arī citu trešo pušu organizētajos pasākumus, ja tajās nepieciešama Kompetences centra zinātniskā pārstāja līdzdalība.
 • regulāri sekot līdzi pētniecības virziena attīstībai Latvijā un pasaulē un atbilstoši koriģēt pētnieciskā virziena darbu Kompetences centrā.
 • darbiniekam jāpiedalās valdes sēdēs, projektu atlases padomes un dalībnieku pilnsapulcēs atbilstoši uzaicinājumam.
 • darbiniekam ir tiesības sasaukt valdes sēdi gadījumā, ja ir apdraudēta projektā plānoto rezultātu sasniegšana.
 • darbiniekam jāorganizē aktuālo pētījumu vadošo pētnieku tikšanās kopā vai atsevišķi ne retāk kā reizi mēnesī.

Zinātniskā virziena vadītāja kā konsultatīvās pētniecības projektu atlases padomes locekļu pienākumi:

 • piedalīties pētniecības projektu atlases padomes sēdēs klātienē vai attālināti;
 • pirms sanāksmes iepazīties ar iesūtītajiem dokumentiem;
 • izteikt viedokli (padomes locekļiem bez balss tiesībām) vai balsot par:
  • eksperta iesaisti pētniecības projekta vērtēšanā;
  • pētniecības projekta pieteikuma un tā sasniegto rezultātu apstiprināšanu vai noraidīšanu;
 • ar savu darbību nodrošināt padomes uzdevumu izpildi.

Prasības pretendentiem:

 • zinātņu doktora grāds informācija un komunikācijas tehnoloģiju nozarē vai saistītajās nozarēs;
 • zināšanas un ekspertīze vismaz vienā no IT kompetences centra pētniecības virzieniem:
  • biznesa procesu analīzes tehnoloģijas;
  • dabīgās valodas tehnoloģijas.
 • vismaz trīs gadu pieredze līdzīga apjoma pētniecības projektu vadīšanā, t.i., vismaz 1’269’280,75 EUR gadā;
 • iepriekšēja pieredze pētījumu projektu vērtēšanā kompetences centru ietvaros tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • nevainojama reputācija.

CV: CV paraugs

DARBA VIETA: Lāčplēša iela 39, Rīga / attālināti

DARBA LAIKS: vidēji 30 stundas mēnesī atbilstoši darba laika uzskaites tabelēm, plānojot vismaz 5 stundas uz pētījumu.

ATALGOJUMS: bruto likme 18,50 EUR stundā

Gaidām Jūsu CV uz e-pastu info@itkc.lv ar norādi “Zinātniskā virziena vadītājs” un norādi par virzienu, kuru vēlās vadīt, līdz 2022. gada 4. septembrim (ieskaitot).

Pateicamies par atsaucību un informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz interviju klātienē.

[1] Pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 418 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros”