Izsludina atklātu konkursu IT kompetences centra projektu atlases padomes locekļiem

SIA “IT kompetences centrs” gatavo Atveseļošanās fonda projektu un izsludina atklātu konkursu uz sekojošām vakancēm:

 1. projektu atlases padomes loceklis – nozares komersants;
 2. projektu atlases padomes loceklis – pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas pārstāvis.

Pētniecības projektu atlases padome1 ir konsultatīva padome, kas izveidota IT kompetences centra ietvaros, lai veiktu sekojošus uzdevumus:

 • pārliecināties, ka pētniecības projektā ir norādīta un analizēta veicamo vai jau veikto investīciju lietderība un pamatotība, kā arī komercializācijas potenciāls;
 • pārliecināties, ka ir norādīta pētniecības projekta atbilstība definētajai kompetences centra attīstības stratēģijai;
 • pārliecināties, ka pētniecības projektā definētie rādītāji ir sasniedzami noteiktajā laikā;
 • lemt par eksperta iesaisti pētniecības projekta vērtēšanā;
 • lemt par pētniecības projekta pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu;
 • uzraudzīt, lai pētniecības projektos tiktu izpildīti noteiktie starpposmu un gala rezultātu rādītāji;
 • uzraudzīt, lai tiktu sasniegti Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 418 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” 6. punktā minētie kompetences centra darbības rādītāji;
 • ja nepieciešams, iesaistīt ekspertus pirms pētniecības projekta noslēguma maksājuma iesniegšanas aģentūrā, lai gūtu pārliecību, ka veiktie ieguldījumi ir bijuši lietderīgi un pamatoti pētniecības projekta rezultātu sasniegšanā;
 • pārliecināties par dubultā finansējuma riska, interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas neesību pētniecības projektu izvērtēšanas un apstiprināšanas procesā, veicot nepieciešamās darbības to novēršanā un labošanā, nodrošinot objektivitāti un vienlīdzīgu pieeju visiem pētniecības projektu pieteicējiem;
 • nodrošināt pētniecības projektu izvērtēšanas dokumentēšanu un caurspīdīgumu;
 • nodrošināt, ka pētniecības projektu izvērtēšanas procesā tiek ievērota dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgu iespēju princips;
 • nodrošināt principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu pētniecības projektu apstiprināšanā, lai iekļautā darbība ir nebūtiska vai tai ir neesoša paredzamā ietekme uz visiem vides mērķiem, vērtējot gan tiešās, gan primārās netiešās sekas visā aprites ciklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas (ES) Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 2. panta 6. punktu;
 • pārliecināties, ka sadarbības partnera pētniecības projekta izdevumi ir nepieciešami pētījuma rezultātu sasniegšanai un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma, kā arī pētniecības projekta izdevumi veikti, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principu;
 • nodrošināt, ka tiek aizpildīts eksperta individuālais vērtējums par pētniecības projektu atbilstību noteiktajiem kritērijiem, pirms vērtējuma parakstot apliecinājumu par interešu konflikta neesību. Vērtējums jāsniedz visiem, kuri ar balsstiesībām piedalās pētniecības projektu atlases padomē.

Pētniecības projektu atlases padomē balsstiesības ir nozares komersantu pārstāvjiem, nozares ministrijas pārstāvim  un virzienu zinātniskajiem vadītājiem. Pārējo pētniecības projektu atlases padomes locekļu ierosinājumiem ir ieteikuma raksturs.

Konsultatīvās pētniecības projektu atlases padomes locekļu pienākumi:

 • piedalīties pētniecības projektu atlases padomes sēdēs klātienē vai attālināti;
 • pirms sanāksmes iepazīties ar iesūtītajiem dokumentiem;
 • izteikt viedokli (padomes locekļiem bez balss tiesībām) vai balsot par:
  • eksperta iesaisti pētniecības projekta vērtēšanā;
  • pētniecības projekta pieteikuma un tā sasniegto rezultātu apstiprināšanu vai noraidīšanu;
 • ar savu darbību nodrošināt padomes uzdevumu izpildi.

Prasības pretendentiem:

PROJEKTU ATLASES PADOMES LOCEKLIS – NOZARES KOMERSANTS

 • vēlama augstākā izglītība informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē vai saistītajās nozarēs;
 • obligāta augstākā izglītība un vismaz piecu gadu darba pieredze informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares uzņēmuma vadībā, vadošā vai eksperta amatā;
 • iepriekšēja pieredze pētījumu projektu vērtēšanā kompetences centru ietvaros tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • nevainojama reputācija.

PROJEKTU ATLASES PADOMES LOCEKLIS – PĒTNIECĪBAS UN ZINĀŠANU IZPLATĪŠANAS ORGANIZĀCIJAS PĀRSTĀVIS

 • zinātņu doktora grāds informācija un komunikācijas tehnoloģiju nozarē vai saistītajās nozarēs;
 • zināšanas un ekspertīze vismaz vienā no IT kompetences centra pētniecības virzieniem:
  • biznesa procesu analīzes tehnoloģijas;
  • dabīgās valodas tehnoloģijas.
 • iepriekšēja pieredze pētījumu projektu vērtēšanā kompetences centru ietvaros tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • nevainojama reputācija.

CV: CV paraugs

DARBA VIETA: Lāčplēša iela 39, Rīga / attālināti

DARBA LAIKS: padomes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī; attālinātais darbs pēc vajadzības

ATALGOJUMS: bezatlīdzības

Gaidām Jūsu CV uz e-pastu info@itkc.lv ar norādi “Projektu atlases padomes loceklis” līdz 2022. gada 4. septembrim (ieskaitot).

Pateicamies par atsaucību un informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz interviju klātienē.

[1] Pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 418 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros”