Ētikas kodekss

1. Vispārīgais apraksts

1.1. Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt principus, kādi tiek ievēroti LIKTA darbībā, un kuru ievērošana tiek sagaidīta no katra LIKTA biedra, kā arī padomes, valdes un citu pārvaldības institūciju locekļiem un darbiniekiem. Šis ētikas kodekss nosaka Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (turpmāk – LIKTA) ētikas noteikumus un to īstenošanas kārtību.

1.2. LIKTA darbības atbilstību Ētikas kodeksā noteiktajam nodrošina padome.

1.3. Lai iestātos LIKTA, kandidātam/jaunam biedram ir jāapliecina apņemšanās ievērot Ētikas kodeksu. Biedra atbilstība Ētikas kodeksam tiek novērtēta, LIKTA padomei izvērtējot iesniegumu par jaunu biedru uzņemšanu, kā arī tā var tikt izvērtēta pēc biedra uzņemšanas gadījumā, ja padomes rīcībā nonākusi informācija par to, ka kāds biedrs vai tā darbība varētu neatbilst Ētikas kodeksā apstiprinātajiem principiem. Kārtība, kādā LIKTA padome izskata atbilstību Ētikas kodeksā noteiktajam, kā arī  lēmuma pieņemšanas kārtība tiek noteikta šajā Ētikas kodeksā.

2. Komunikācijas, lēmumu saskaņošanas un lēmumu paziņošanas ētikas principi

2.1. Vispārīgie komunikācijas principi

2.1.1. Iekšējās komunikācijas ētikas principu mērķis ir nodrošināt, ka LIKTA ir pozitīva un konstruktīva iekšējā atmosfēra, kurā tā efektīvi veic savus uzdevumus un komunicē savus lēmumus un pozīcijas kā iekšēji, tā ārēji.

2.2. Iekšējās komunikācijas un lēmumu pieņemšanas principi

2.2.1. LIKTA savā darbībā ievēro šādus iekšējās komunikācijas principus:  sadarbības, atklātības un cieņas principus.

2.2.2. Katram biedram ir tiesības LIKTA ietvaros paust savu viedokli un piedalīties LIKTA pozīciju veidošanā.

2.2.3. LIKTA viedokļi tiek veidoti un saskaņoti LIKTA darba grupās (aktuālā informācija ir pieejama mājas lapā www.likta.lv).

2.2.4.  LIKTA valde nodrošina informācijas apriti un komunikāciju darba grupu ietvaros sadarbībā ar to vadītājiem.

2.2.5.  Darba grupās saskaņotos viedokļus apstiprina LIKTA padome, nepieciešamības gadījumā tos izdiskutējot padomes ietvaros.

2.2.6.  Interešu konfliktu novēršana LIKTA institūciju darbībā – lemjot padomes sēdēs jādarbojas nozares, nevis kāda konkrēta uzņēmuma interesēs, kurā padomes loceklis ir nodarbināts.

2.2.7.  LIKTA padome, valde un pārvaldes institūcijas nodrošina caurspīdīgumu un neitralitāti lēmumu veidošanā un pieņemšanā.

2.2.8.  LIKTA savu viedokļu veidošanā ievēro konsensus principu t.i. pauž viedokli, pret kuru neiebilst neviens biedrs, kas piedalās pozīcijas veidošanā.

2.3. Ārējās komunikācijas (LIKTA viedokļa) principi

2.3.1. Ārēji LIKTA pauž viedokļus, kas apstiprināti padomē, to komunikāciju nodrošina LIKTA valde vai LIKTA padomes deleģēti eksperti.

2.3.2. LIKTA deleģētie eksperti LIKTA vārdā var paust tikai LIKTA padomē apstiprinātu viedokli.

2.3.3. Masu medijiem LIKTA viedokli pauž LIKTA prezidents vai atbilstoši viņa pilnvarojumam – cits LIKTA padomes loceklis, valdes loceklis vai LIKTA eksperts.

2.3.4. LIKTA biedri īstenojot LIKTA interešu pārstāvību jebkādas tiešas vai netiešas saziņas veidā ar publiskās varas pārstāvi, lai ietekmētu publiska lēmuma ierosināšanu, izstrādi, pieņemšanu vai piemērošanu, darbojas saskaņā ar Interešu pārstāvības atklātības likumu.

3. Biedru biznesa ētika

3.1. Biedra darbības pamatprincipi

3.1.1. LIKTA biedri apņemas aktīvi darboties, lai sekmētu asociācijas mērķu sasniegšanu: veicināt informācijas sabiedrības izveidošanu, sabiedrības un personu izglītošanu, informēšanu par IKT aktualitātēm, kā arī uzlabot un attīstīt sabiedrības izpratni un spējas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas jomā, veicināt Latvijas IKT nozares attīstību Latvijā un starptautisko konkurētspēju.

3.1.2. Valsts drošības interešu nodrošināšana – tiktāl, cik tas ir saistīts ar LIKTA biedra komercdarbības virzieniem vai ir no tiem atkarīgs, LIKTA biedrs savā darbībā nodrošina to, ka tiek sekmēta valsts iekšējās un ārējās drošības mērķu sasniegšana, t.sk., bet ne tikai, strikti ievērojot Latvijas Republikas un starptautiskajos normatīvajos aktos noteiktās prasības Latvijas Republikas drošības un aizsardzības sekmēšanai.

3.2. Biznesa ētikas pamatprincipu ievērošana

3.2.1. Ievēro biznesa ētikas un labās prakses standartus.

3.2.2. Ievēro un iespēju robežās stimulē vienlīdzīgu konkurenci.

3.2.3. Nodrošina augstu kvalitāti un drošības prasību nodrošināšanu, ar savu darbību nediskreditē Latvijas IKT nozares tēlu.

3.2.4. Godīga attieksme pret klientu (saistību izpilde, adekvāta izmaksu piedāvājumu nodrošināšana, toleranta uz biznesa principiem balstīta sadarbība).

3.2.5. Neiesaistīšanās koruptīvos darījumos, nenodarbošanās ar aizliegtu vienošanos vai citu pretlikumīgu darbību t.sk. ievēro normatīvo aktu noteikumus.

3.2.6. Neveic sadarbību ar uzņēmumiem un sadarbības partneriem, kam ir noteikti starptautisko sankciju sadarbības ierobežojumi (ņemot vērā konkrētas valstis un personas).

3.3. Latvijas IKT nozares attīstības veicināšana

3.3.1. Veicina jaunu tehnoloģiju radīšanu un/vai piegādi.

3.3.2. Veic tehnoloģiju popularizēšanu t.sk sabiedrības domas veidošanu par tehnoloģiju iespējām.

3.3.3. Rada un rāda labās prakses piemērus par darba organizēšanu un tehnoloģiju izmantošanas iespējām (paraugs Latvijas sabiedrībai un organizācijām).

3.3.4. Veicina sabiedrības t.sk bērnu un jaunatnes apmācību un iesaisti tehnoloģiju lietošanā un radīšanā.

4. Normatīvo aktu ievērošana un nodokļu nomaksa

4.1. LIKTA biedrs, kā arī citi šī Ētikas kodeksa adresāti, savā darbība un komercdarbībā ievēro normatīvo aktu prasības, godprātīgi maksā nodokļus, kā arī nenodarbojas ar koruptīvām darbībām; LIKTA biedrs nav iekļauts Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes vai Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos (atbilstoši atbildīgās valsts institūcijas datu bāzē iekļautai informācijai) un neveic sadarbību ar uzņēmumiem, valstīm, ar kurām ir noteikti sadarbības ierobežojumi, tā darbība atbilst  Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām, kā arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām (ja LIKTA biedrs ir minētā likuma subjekts) un Vispārējās datu aizsardzības regulas prasībām; savā komercdarbībā nodrošina augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni un pārskatāmas, caurspīdīgas un efektīvas sūdzību izskatīšanas procedūras; atbilstoši pienākumu apjomam un kompetencei nodrošina vienlīdzīgu atalgojumu darbiniekiem, kā arī iekļaujošu darba vidi, neatkarīgi no dzimuma, rases, reliģiskās piederības vai seksuālās orientācijas; atbalsta trauksmes cēlēju aizsardzību; veic komercdarbību pēc iespējas klimatneitrālā veidā; savā komercdarbībā ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus; komercdarbību veic ilgtspējīgi un sociāli atbildīgi.

4.2. LIKTA biedra veikto sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apjoms uz 1 darbinieku (tūkst. eur) atbilstoši atbildīgās valsts institūcijas datu bāzē iekļautai informācijai par uzņēmuma nodokļu maksājumiem valsts kopbudžetā iepriekšējā gadā sasniedz vismaz 80% no attiecīgā gada nozares rādītāja (“Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā nozarē” valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa uz 1 darbinieku (tūkst. eur)).

5. Ētikas kodeksa pārkāpumu izskatīšanas kārtība

5.1. Persona, kura vēlas iesniegt iesniegumu par LIKTA Ētikas kodeksa pārkāpumu, to sagatavo elektroniski un nosūta uz: office@likta.lv.

5.2. Ētikas kodeksa pārkāpumus izskata LIKTA padome, sasaucot un noturot padomes sēdi Statūtos noteiktajā kārtībā.

5.3. Padome izskata jautājumus par biedra vai kādas LIKTA amatpersonas vai darbinieka rīcības atbilstību LIKTA Ētikas kodeksam pēc jebkura no padomes locekļu iniciatīvas, kā arī reaģējot uz iesniegumu.

5.4. LIKTA padomes sēde iesnieguma izskatīšanai tiek sasaukta ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

5.5. Uz padomes sēdi savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms sēdes datuma, tiek uzaicināts LIKTA biedrs vai amatpersona, kuras ētikas pārkāpumu plānots izvērtēt, nodrošinot attiecīgajai personai iespēju sniegt paskaidrojumus, pierādījumus, kas pamato paskaidrojumos minēto, kā arī atbildēt uz jautājumiem. Uzaicinātajai personai tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar iesniegumu, uz kura pamata tikusi ierosināta lieta.

5.6. Pēc visu uzaicināto personu uzklausīšanas un iesniegumā minēto apstākļu noskaidrošanas padome pieņem lēmumu par iesniegumā minētajiem apstākļiem ar 2/3 klātesošo padomes locekļu balsu vairākumu. Padome ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja uz sēdi ir ieradušies 2/3 no padomes locekļiem.