Eiropas Komisija vienojas par Eiropas Prasmju gada mērķiem un prioritātēm

7. martā Eiropas Komisija publicēja paziņojumu saistībā ar galvenajiem Eiropas prasmju gada mērķiem un iniciatīvām. Eiropas Komisija oficiāli pasludināja 2023. gadu par Eiropas Prasmju gadu pēc Eiropas Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas (Ursula von der Leyen) paziņojuma, kas izskanēja viņas 2022. gada runā par stāvokli Eiropas Savienībā.

Eiropas Prasmju gada ietvaros Komisija sadarbībā ar Eiropas Parlamentu, dalībvalstīm, sociālajiem partneriem, valsts un privātajiem nodarbinātības dienestiem, tirdzniecības un rūpniecības kamerām, izglītības un mācību pakalpojumu sniedzējiem, kā arī darba ņēmējiem un uzņēmumiem sadarbosies, lai veicinātu prasmju attīstību, tādējādi uzlabojot profesionālās un personīgās izaugsmes iespējas iedzīvotājiem. Eiropas Prasmju gads dos jaunu impulsu mūžizglītībai, sekmēs iedzīvotāju un uzņēmumu pilnvērtīgu iesaisti zaļajā un digitālajā pārejā, atbalstīs inovāciju un konkurētspēju.

Eiropas prasmju gada mērķis ir palielināt informētību par prasmju nozīmi un veicināt to pilnveidi visās nozarēs un sabiedrības līmeņos. Covid-19 pandēmija ir parādījusi, ka cilvēkiem ir jāspēj pielāgoties mainīgajiem apstākļiem un iegūt jaunas prasmes visu mūžu. Tāpēc Eiropas Prasmju gadam 2023. gadā būs izšķiroša nozīme mūžizglītības un prasmju pilnveides veicināšanā visā Eiropā.

Eiropas Komisijas priekšlikumā Eiropas Prasmju gadam 2023 ir izvirzīti četri galvenie mērķi:

 • veicināt lielākus, rezultatīvākus un iekļaujošākus ieguldījumus mācībās un prasmju pilnveidē. Ar mērķi pilnībā izmantot Eiropas darbaspēka potenciālu un atbalstītu cilvēkus pārejā no viena darba uz citu;
 • nodrošināt prasmju atbilstību darba tirgus pieprasījumam, sadarbojoties arī ar sociālajiem partneriem un uzņēmumiem;
 • skaņot cilvēku vēlmes un prasmju kopumu ar iespējām darba tirgū. Jo īpaši attiecībā uz zaļo un digitālo pārkārtošanos un ekonomikas atveseļošanu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai darba tirgū iesaistītu vairāk cilvēku, jo īpaši sievietes un jauniešus, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu;
 • piesaistīt tādus cilvēkus no trešām valstīm, kam piemīt ES pieprasītas prasmes. Tai skaitā stiprinot mācību iespējas un mobilitāti un atvieglojot kvalifikāciju atzīšanu.

Lai sasniegtu šos mērķus,Komisija atbalstīs prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas. Piemēram, izceļot attiecīgās ES iniciatīvas, tai skaitā ES finansējuma iespējas, lai atbalstītu to ieviešanu, īstenošanu un izpildi uz vietas. Visā ES tiks organizēti arī  prasmēm veltīti pasākumi un izpratnes veicināšanas kampaņas. To mērķis būs atbalstīt partneru savstarpēju mācīšanos prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas jomā. Būtiski ir pilnveidot digitālo prasmju novērtēšanas rīkus, kas nodrošinātu lielāku pārredzamību un atvieglotu kvalifikāciju atzīšanu, tostarp ārpus ES piešķirtu kvalifikāciju atzīšanu.

Eiropas Prasmju gada ietvaros plānotās  galvenās iniciatīvas

Eiropas Prasmju gada pamatā būs daudzas ES iniciatīvas, kuras jau tiek īstenotas. Tomēr tiks pieņemti vairāki jauni ES priekšlikumi, lai atbalstītu pašreizējos centienus un vēl vairāk veicinātu prasmju attīstību visās dalībvalstīs. Esošo un plānoto iniciatīvu piemēri:

 • Eiropas Prasmju programma ir sadarbības pamatprogramma ES prasmju politikas jomā, un tā arī turpmāk palīdzēs privātpersonām un uzņēmumiem attīstīt prasmes un rast tām pielietojumu.
 • Prasmju pilnveides pakts ir viens no Eiropas Prasmju programmas darbības virzieniem, ko īsteno Eiropas Komisija, ar mērķi aktivizēt privātās un publiskās ieinteresētās puses, investēt darbspējīgā vecuma cilvēku kvalifikācijas paaugstināšanā un pārkvalifikācijā.
 • Jauna iniciatīva ir individuālie mācību konti un mikrodiplomu sistēmas ieviešana, kas palīdz cilvēkiem elastīgāk un mērķtiecīgāk atjaunināt vai papildināt savu prasmju kopumu.
 • ES Digitālo prasmju un darbvietu koalīcija tiecas novērst digitālo prasmju trūkumu, savedot kopā visus attiecīgos partnerus ar mērķi uzlabot informētību un veicināt apmācību digitālo prasmju jomā.
 • Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros izveidotā Eiropas Digitālo prasmju un darbvietu platforma piedāvā informāciju un resursus par digitālajām prasmēm, tai skaitā pašnovērtējuma rīku.
 • Ar ES dalībvalstīm uzsāktajā strukturētajā dialogā par digitālo izglītību un prasmēm tiek apspriests, kā ieviest jaunas digitālās tehnoloģijas izglītībā un uzlabot digitālās prasmes.
 • Jaunajā Eiropas inovāciju programmā ir ierosināta pamatiniciatīva un darbību kopums, kuru mērķis ir radīt piemērotus pamatnosacījumus mūsu talantiem.
 • Eiropas universitāšu stratēģijā ir ierosinātas vairākas darbības, kas jāīsteno, lai attīstītu augsta līmeņa un nākotnes prasībām atbilstošas prasmes plašam izglītojamo lokam, tai skaitā mūžizglītības apguvējiem.
 • ES talantu fonda izveide un talantu partnerības ar atlasītiem trešo valstu partneriem palīdzēs salāgot kandidātu prasmes ar Eiropas darba tirgus vajadzībām.
 • Eiropas digitālo prasmju balva 2023, kas ir Eiropas Komisijas un Eiropas Digitālo prasmju un darbavietu platformas komandas īstenota iniciatīva. Balvas mērķis ir noskaidrot, apbalvot un popularizēt labākos projektus un iniciatīvas digitālo prasmju jomā visā Eiropā.
 • Eiropas Profesionālo prasmju nedēļa 2023, kas notiks no 23. līdz 27. oktobrim. Mērķis ir padarīt profesionālo izglītību un apmācību (PIA) pievilcīgāku augstas kvalitātes prasmju un profesiju apgūšanā, organizējot dažādus pasākumus visā Eiropā gan vietējā, gan reģionālā un valstu līmenī.
 • ES Code Week 2023, kas notiks no 2023. gada 7. līdz 22. oktobrim, ir kustība, kas akcentē radošumu, problēmu risināšanu un sadarbību, izmantojot programmēšanu un citus tehnoloģiskos risinājumus.

Eiropas prasmju gads tiks atzīmēts ar Eiropas prasmju gada festivālu 2023. gada 9. maijā — Eiropas dienā. Festivāla ietvaros notiks ar prasmēm saistītas aktivitātes, kas vienlaikus norisināsies visā Eiropā. 

Eiropas Komisija ir uzsvērusi sadarbības nozīmi prasmju attīstības veicināšanā. Komisija ir aicinājusi visas ieinteresētās personas, tostarp valdības, darba devējus, izglītības un apmācības sniedzējus un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, sadarboties, lai veicinātu prasmju attīstību visā Eiropā. Komisija ir arī uzsvērusi, cik svarīgi iniciatīvā ir iesaistīt indivīdus, un ir aicinājusi personas uzņemties atbildību par savu mācīšanos un prasmju pilnveidi.