DINNOCAP

interreg

„#X026 Digital Innovation Capacity Building” – DINNOCAP projekta galvenais mērķis ir, balstoties uz DIGINNO projekta rezultātiem, veicināt informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) rīku izmantošanu mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU), nozaru organizācijās, kā arī publiskā sektora iestādēs. Projekta fokuss ir ne-tehnoloģisko spēju attīstīšana un DIGINNO projekta ietvaros izveidoto rīku izmantošana uzņēmuma vai organizācijas darbībā, tādējādi atbalstot digitālās transformācijas procesu.

Projekta kopējais mērķis būs novatorisku digitālās transformācijas instrumentu kopums, kas palielinās MVU, nozares asociāciju un politikas veidotāju kapacitāti.

DINNOCAP ir DIGINNO projekta turpinājums (extension project) un tā īstenošanas laiks – 2021. gada janvāris – decembris.

projekta MĒRĶAUDITORIJA

Galvenā mērķauditorija ir Baltijas jūras reģiona MVU un saistītie rūpniecības un ražošanas nozares uzņēmumi. Tostarp projekta darbība tiks paplašināta arī Krievijā, pārbaudot Krievijas ražošanas sektora interesi un pielāgojamību digitālās transformācijas kontekstā.

PROJEKTA aktivitātes

  • Pārrobežu aktivitātes Baltijas jūras reģionā, kuru mērķis ir industriju digitalizācija un IKT ieviešana mazajos un vidējos uzņēmumos;
  • Praktiskas apmācības un ieteikumu izstrāde, kas palīdzēs IKT rīku ieviešanā un ko var izmantot Industry 4.0 platformās, MVU un valsts iestādēs, kas iesaistītas nozares digitalizācijā;
  • eCMR datu apmaiņas sistēmas izveide drošai datu apmaiņai starp valsts kontrolējošām institūcijām un uzņēmējiem;
  • Metodoloģijas izstrāde, kas palīdzēs valsts institūcijām un uzņēmējiem Baltijas jūras reģionā veiksmīgi īstenot pārrobežu e-pakalpojumus;
  • Starpvalstu politikas veidotāju un lēmumu pieņēmēju partnerība, kuras uzdevums ir ietekmēt un veicināt pārrobežu e-pakalpojumu ieviešanu nacionālā līmenī.

PLĀNOTIE rezultāti

  • Mazie un vidēji uzņēmumi Baltijas jūras reģionā uzzinās un izmēģinās projekta digitālā novērtējuma rīkus un iepazīsies ar ieteikumiem un labo praksi, tādējādi sasniedzot labākas digitalizācijas spējas un augstāku sagatavotību IKT rīku ieviešanā; ilgtermiņā tas uzlabos MVU un Baltijas jūras reģiona konkurētspēju.
  • Ilgtspējīgs starpvalstu dialogs starp Baltijas jūras reģiona digitalizācijas kopienām stiprinās sadarbību starp valsts un privāto sektoru, kas iesaistīti Baltijas jūras reģiona publisko pakalpojumu digitālā pārveidē; tas ilgtermiņā uzlabos MVU inovāciju spējas, kā arī veicinās un atbalstīs MVU digitalizāciju, par pamatu izmantojot starptautisko pieredzi un apmācību.

partneri

Kopumā projektā iesaistījušies 10 partneri, kas aptver 8 Baltijas jūras reģiona valstis – Dāniju, Igauniju, Krieviju, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju, Poliju un Zviedriju.

projekta ilgums

Projekta īstenošanas termiņš ir 12 mēneši.

PROJEKTA BUDŽETS

  • Projekta apstiprinātais finansējums LIKTA: 109 400 EUR
  • Plānotais nacionālais līdzfinansējums: 16 410 EUR
  • Kopējais DINNOCAP projekta finansējums: 876,195.00 EUR

PAR DIGINNO PROJEKTU

Projekta “#R050 DIGINNO of Interreg Baltic Sea Region” (DIGINNO) mērķis ir veicināt digitālo ekonomiku un ātrāku digitālā vienotā tirgus izveidi Baltijas Jūras reģionā. Projekta uzdevums ir palīdzēt politikas veidotājiem, nozaru asociācijām un MVU efektīvāk ieviest digitālos risinājumus publiskajā un privātajā sektorā. Īpaša uzmanība projektā tiks veltīta IKT tehnoloģijām biznesā, lai sekmētu inovatīvus un sadarbspējīgus publiskos e-pakalpojumus un veidotu diskusiju par digitālā vienotā tirgus politiku Baltijas Jūras reģionā.

Projekta īstenošanas periods: 2017.gada 1.oktobris – 2020.gada 30.decembris

ecmr prototipa iepirkuma procedūra

DINNOCAP projekta ietvaros Lietuvas partneris Infobalt organizē projekta eCMR prototipa iepirkuma procedūru. Saskaņā ar Lietuvas likumdošanu, iepirkuma dokumentācija ir lietuviešu valodā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 30.07.2021 plkst. 13:00. Vairāk informācija – skat. saiti uz eCMR prototipa iepirkumu.