DINNOCAP

interreg

projekta mērķis

DINNOCAP projekta galvenais mērķis ir, balstoties uz DIGINNO projekta rezultātiem, veicināt informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) rīku izmantošanu mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU), nozaru organizācijās, kā arī publiskā sektora iestādēs. Projekta fokuss ir ne-tehnoloģisko spēju attīstīšana un DIGINNO laikā izveidoto rīku izmantošana uzņēmuma vai organizācijas darbībā, tādējādi atbalstot digitālās transformācijas procesu.

Kopējais rezultāts būs novatorisku digitālās transformācijas instrumentu kopums, kas palielinās MVU, nozares asociāciju un politikas veidotāju kapacitāti.

DINNOCAP projektu 2020. gada vasarā apstiprināja Baltijas jūras reģiona fonds, un to sāks īstenot 2021. gada sākumā.

projekta MĒRĶAUDITORIJA

Galvenā mērķauditorija ir Baltijas jūras reģiona MVU un saistītie rūpniecības un ražošanas nozares uzņēmumi. Tostarp projekta darbība tiks paplašināta arī Krievijā, pārbaudot Krievijas ražošanas sektora interesi un pielāgojamību digitālās transformācijas kontekstā.

atbalstošās aktivitātes

  • Saraksts ar starpvalstiski veicamām aktivitātem, kas jāpieņem Baltijas jūras reģiona industriju digitalizācijas kopienai (piemēram, konkrētas darbības, kas uzlabotu IKT ieviešanu MVU);
  • Ziņojums ar prakstiskām mācībām un ieteikumiem, kas palīdz IKT rīku ieviešanai, un kurus var izmantot Industry 4.0 platformās, MVU un valsts iestādēs, kas iesaistītas nozares digitalizācijā;
  • eCMR datu apmaiņas sistēma, kas nodrošina drošu datu apmaiņu starp valdību un uzņēmējdarbību, ko valdības aģentūras un uzņēmējdarbības apvienības izmantos kā iedvesmu un norādījumus pārrobežu datu apmaiņas instrumentu nodrošināšanā un izmantošanā;
  • Metodoloģija, kas tiek prezentēta valdības aģentūrām un Baltijas jūras reģiona iestādēm, par to, kā veiksmīgi īstenot pārrobežu e-pakalpojumus;
  • Starpvalstu politikas veidotāju un lēmumu pieņēmēju partnerība, kuras uzdevums ir ietekmēt un veicināt pārrobežu e-pakalpojumu ieviešanu nacionālā līmenī.

paredzamie rezultāti

  • Ievērojams daudzums MVU Baltijas jūras reģionā, kas būs iepazinušies ar DIGINNO izstrādātajiem digitalizācijas un digitālās izpratnes rīkiem, tādējādi panākot labākas digitalizācijas spējas un labāku sagatavotību IKT rīku ieviešanai. Ilgtermiņā tas uzlabos MVU un Baltijas jūras reģiona konkurētspēju.
  • Ilgtspējīgs starpvalstu dialogs starp Baltijas jūras reģiona digitalizācijas kopienām stiprinās sadarbības tīklus starp valsts un privātajām ieinteresētajām personām, kas strādā ar Baltijas jūras reģiona sabiedrisko pakalpojumu digitālo pārveidošanu. Tas ilgtermiņā uzlabos MVU inovācijas spējas, kā arī veicinās un atbalstīs MVU digitalizāciju, kuras pamatā ir starptautiska mācīšanās.

partneri

Kopumā projektā iesaistījušies 10 partneri, kas aptver 8 Baltijas jūras reģiona valstis – Igauniju, Dāniju, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju, Zviedriju, Krieviju un Poliju.

finansējums un projekta ilgums

Projekta īstenošanas termiņš ir 12 mēneši. Kopējais budžets 876 195 eiro, ERAF līdzfinansējums 709 403,25  eiro un partneru ieguldījums 166 791,75 eiro.

PAR DIGINNO PROJEKTU

Projekta “#R050 DIGINNO of Interreg Baltic Sea Region” (DIGINNO) mērķis ir veicināt digitālo ekonomiku un ātrāku digitālā vienotā tirgus izveidi Baltijas Jūras reģionā. Projekta uzdevums ir palīdzēt politikas veidotājiem, nozaru asociācijām un MVU efektīvāk ieviest digitālos risinājumus publiskajā un privātajā sektorā. Īpaša uzmanība projektā tiks veltīta IKT tehnoloģijām biznesā, lai sekmētu inovatīvus un sadarbspējīgus publiskos e-pakalpojumus un veidotu diskusiju par digitālā vienotā tirgus politiku Baltijas Jūras reģionā.

Projekta īstenošanas periods: 2017.gada 1.oktobris – 2020.gada 30.decembris