Digitālo tehnoloģiju un procesu pārvaldības prasmju uzlabošana Latvijas uzņēmumos

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) no 2024.gada maija līdz 2026.gada jūnijam īstenos projektu nr. 2.3.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/007Digitālo tehnoloģiju un procesu pārvaldības prasmju uzlabošana Latvijas uzņēmumos”.

Projekts tiks īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (Atveseļošanas fonds) plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.1.2.i. investīcijas “Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība” 2.kārta ietvaros.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (EUR): 851 064.00
Atveseļošanās fonda finansējums (EUR):  602 727.27
Projekta īstenošanas laiks: 2024.gada maijs – 2026.gada jūnijs
Projekta Nr. 2.3.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/007

Projekta mērķis
Paaugstināt digitālo tehnoloģiju un procesu pārvaldības prasmes Latvijas Republikas sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo komersantu darbiniekiem digitalizācijas, robotizācijas un automatizācijas plānošanai, ieviešanai un uzturēšanai, nodrošinot attiecīgo mācību programmas, tādejādi sekmējot digitālo pārveidi un transformāciju, kā arī digitālo inovāciju un eksportspējas pieaugumu.

Ņemot vērā digitalizācijas horizontālo ietekmi, projekta ietvaros plānots pilnveidot gan IKT, gan citu nozaru komersantu darbinieku prasmes atbilstoši mācību jomām, kas noteiktas Ministru kabineta 2023. gada 12. septembra noteikumos Nr. 529. Mācības tiks plānotas atbilstoši identificētajām nozares un citu nozaru komersantu mācību vajadzībām digitalizācijas, robotizācijas un automatizācijas sekmēšanai.
Digitalizācija ir kļuvusi par būtisku faktoru mūsdienu ekonomikā, radot ievērojamu ietekmi uz uzņēmējdarbību, darba tirgu un sabiedrību kopumā. Tai ir būtiska loma uzņēmējdarbības efektivitātes sekmēšanai, ļaujot komersantiem optimizēt procesus, samazināt izmaksas un palielināt produktivitāti. Kā arī veicina inovāciju radīšanu, palīdzot komersantiem attīstīt jaunus produktus un pakalpojumus. Lai to īstenotu, darbinieku zināšanām un prasmēm ir izšķiroša loma, ir nepieciešami darbinieki ar digitālajām, tehnoloģiju un procesu pārvaldības prasmēm. Ņemot vērā kvalitatīva darbaspēka trūkumu, īpaši svarīgi ir pilnveidot esošo darbinieku prasmes, kas komersantiem nozīmē intensīvas investīcijas darbaspēkā, tādēļ projekts sniegs būtisku atbalstu komersantiem (gala labuma guvējiem).

Lai sasniegtu projekta mērķi, LIKTA līdz 2026.gada jūnijam plāno apmācīt vismaz 85 komersantu darbiniekus šādās apmācību programmās:

 • informācijas uzglabāšana internetā;
 • digitālais mārketings;
 • ražošanas procesu automatizācija un digitalizācija;
 • projektēšanas un produktu izstrādes digitālie risinājumi;
 • uzņēmējdarbības procesu digitalizācija;
 • digitālo risinājumu ieviešana un pārvaldība;
 • kvalitātes uzraudzības un kontroles digitālie risinājumi;
 • digitālie pārdošanas risinājumi;
 • programmēšana;
 • tīmekļvietņu un sociālo portālu izmantošana;
 • programmatūras konfigurācija;
 • pārdošana tiešsaistē;
 • digitālo prasmju attīstība;
 • pašvadīta mācīšanās tiešsaistē;
 • attēlu, video un audio apstrāde;
 • prezentāciju sagatavošana;
 • pamata programmēšanas prasmes;
 • kiberdrošības un tās specializācijas apmācības;
 • jaunu iekārtu vai procesu ieviešana saimnieciskās darbības attīstībai.

atbalsta intensitātes

Sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70% no tiešajām apmācību izmaksām;
Vidējiem komersantiem – 60% no tiešajām apmācību izmaksām;
Lielajiem komersantiem – 50%.

Saistošā informācija:
Ministru kabineta noteikumi Nr. 529
Komisijas regula Nr. 651/2014
Komisijas regula Nr. 2023/2831

Ja uzņēmumam ir interese par dalību projektā, kā arī vēlaties saņemt informāciju par dalības nosacījumiem atbalsta saņemšanai mācībām un pieteikuma dokumentiem, lūgums sazināties ar LIKTA.

Kontaktinformācija:
Inese Krilova, Elita Ozoliņa
E-pasts: inese@likta.lv; elita@likta.lv