Digitālās prasmes un izglītība: Eiropas Komisija atvērusi divas jaunas diskusijas

Eiropas Komisija vēlas noskaidrot sabiedrības viedokli, kas būtu jādara, lai veicinātu digitālās prasmes izglītības un mācību agrīnā posmā? Kas ir vajadzīgs investīciju un politikas reformu jomā? 

Nepieciešamība uzlabot ikvienas personas digitālās prasmes bija Eiropas prioritāte jau ilgu laiku pirms Covid-19 krīzes. Turklāt pandēmija skaidri parādīja, cik būtiski ir radīt un izveidot vidi, kas piedāvā iekļaujošu, kvalitatīvu un ikvienam pieejamu digitālo izglītību. Šī mērķa sasniegšanai ir jāpieliek visas sabiedrības pūles, kam nepieciešama valdību, izglītības un mācību iestāžu, privātā sektora un plašas sabiedrības aktīva iesaistīšanās.

Eiropas Komisija ir atvērusi sekojošas diskusijas: 

  1. “Digitālā izglītība — panākumus veicinošie faktori”. Mērķis ir atbalstīt dalībvalstis to izglītības un apmācības sistēmu digitālajā pārveidē, ieskicējot galvenos faktorus, kas veicina efektīvu un iekļaujošu digitālās izglītības ekosistēmu. Iniciatīva aptver visus izglītības un mācību līmeņus un veicinās izglītības un apmācības sistēmas modernizāciju, uzlabojot teritoriālo kohēziju, sociālo iekļaušanu un taisnīgumu, vienlaikus veicinot ekonomikas izaugsmi, darbvietu radīšanu un konkurētspēju.
  2. “Digitālās prasmes — to nodrošināšanas uzlabošana”. Mērķis ir veicināt kvalitatīvu, iekļaujošu, saskaņotu un koordinētu pieeju digitālo prasmju nodrošināšanai visos izglītības un mācību līmeņos un palīdzēt sasniegt digitālajā desmitgadē izvirzītos ES digitālo prasmju mērķus: Līdz 2030. gadam 80% pieaugušo, kuriem ir vismaz digitālās pamatprasmes, un 20 miljoni IKT speciālistu, kas nodarbināti ES.

Iesniegt atsauksmes tiek aicināti politikas veidotāji, pašvaldību pārstāvji, digitālo tehnoloģiju nodrošinātāji, izglītības tehnoloģiju pārstāvji, IKT asociācijas, mācību nodrošinātāji, darba devēji, NVO un citas digitālo prasmju pilnveidē iesaistītās puses.

Eiropas Komisija aicina iesniegt atsauksmes līdz 2022. gada 16. septembrim. Izsakiet savu viedokli, cik drīz vien iespējams!

#EUDigitalEducation #DEAP