LIKTA

Digital Competence Development System

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izveidot integrētu modulāru sistēmu – “Digitālo Kompetenču Attīstības Sistēmu – DCDS” un izmantot to, lai attīstītu digitālās pamatprasmes un transversālās kompetences iedzīvotājiem ar zemām prasmēm piecās Eiropas valstīs.

Par projektu

DCDS projektā plānots izveidot vadlīnijas, kas dos iespējas pieaugušajiem Eiropas iedzīvotājiem ar zemām prasmēm apgūt digitālās un transversālās prasmes nodarbinātībai, personīgajai izaugsmei, sociālajai iekļaušanai un aktīvai pilsoniskai līdzdalībai.

DSDC projekta uzdevumi ir:

• Uzlabot iedzīvotāju (25 gadi un vecāki) digitālās pamatprasmes un transversālās kompetences ar integrētas sistēmas palīdzību, kas apvieno klātienes apmācības ar tiešsaistes vidi;

• Atbalstīt neformālos apmācību sniedzējus, plānojot un veidojot elastīgus un modulārus apmācību piedāvājumus, lai uzlabotu pieaugušo iedzīvotāju digitālās pamatprasmes saskaņā ar DigComp2.1 sistēmu.

• Iedrošināt politikas veidotājus un galvenās iesaistītās puses veiksmīgāk definēt integrēto politiku iedzīvotāju digitālo pamatprasmju attīstībai un novērtēšanai.

• Ievākt un analizēt datus par inovatīvām politikas iniciatīvām un praksēm, testējot projektā izstrādāto sistēmu piecās Eiropas valstīs.


Projektā paredzamie rezultāti:

DCDS projekts izstrādās atvērtu, inovatīvu Digitālo Kompetenču Novērtēšanas Sistēmu (DCDS) vairākās valodās, un izmantos to, lai nodrošinātu neformālas apmācības pieaugušajiem ar zemām prasmēm dažādās Eiropas valstīs. DCDS sastāvēs no:

• Digitālo Kompetenču Attīstības Metodoloģijas (DCDM) pieaugušo digitālo kompetenču un attiecīgo transversālo parasmju attīstībai.

• Tiešsaistes Digitālo Kompetenču Attīstības Vides (DCDE), kas sastāvēs no sekojošajiem moduļiem:

o Pašnovērtēšanas rīka, kas ļaus pieaugušajiem identificēt trūkumus digitālo kompetenču zināšanās;

o Ieteikumu rīka, kas palīdzēs identificēt vajadzībām visatbilstošakos apmācību piedāvājumus;

o Tiešsaistes rīka, kas ļaus pārvaldīt studentu profilus un izstrādāt elastīgus mācību plānus, apvienojot mācību moduļus;

o Tiešsaistes mācību lietotnes ar spēļu elementiem; 

o Daudzvalodīga, digitāla, atvērta mācību resursa;

o Digitālo un transversālo kompetenču pārbaudes un sertificēšanas.

• Personalizētām, jauktā tipa neformālām apmācībām, kas sastāvēs no mācību moduļiem, lai varētu tik pielāgotas individuāliem mācību plāniem. Jauktās apmācībās apvienos tiešsaistes mācības ar klātienes nodarbībām ar pasniedzēju.

• Rokas grāmatas un kursu vadlīniju metodoloģijas, lai palīdzētu pasniedzējiem un apmācību sniedzējiem plānot un piedāvāt elastīgus, modulārus mācību piedāvājumus.

DCDS tik veidots saskaņā ar Eiropas Digitālo Kompetenču Ietvaru iedzīvotājiem – DigComp 2.1, un popularizēs tā ieviešanu Eiropā.

Vismaz 150 pieaugušie iedzīvotāji testēs DCDS piecos nacionālajos pilottestos. Vairāk kā 5000 potenciālie sistēmas lietotāji tiks tieši sīkāk informēti lokālā līmenī, un vairāk kā 60 miljoni iedzīvotāji visā Eiropā – tieši vai netieši tiks informēti, izplatot informāciju par projektu un tā aktivitātēm.  

Projekta ilgums: 24 mēneši (2018. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris)


Projekta partneri:

• ALL DIGITAL, Beļģija

• Hellenic Atvērtā Universitāte, DAISSy pētniecības grupa School of Science and Technology, Grieķija

• Centro Studi Foligno (CSF), Itālija

• AECA, Itālija

• Fundación ESPLAI, Spānija

• Latvijas Informāciju un Komunikāciju Tehnoloģiju Asociācija, Latvija

• EOS Foundation, Rumānija

• European Association for the Education of Adults (EAEA), Beļģija

Projekta apstiprinātais finansējums:  68 442.00 EUR

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.