Aicinājums pieslēgties platjoslas tīklam

Turpinot platjoslas optiskā tīkla attīstību VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centrs aicina paust savu interesi par jaunu pieslēgumu izveidi LVRTC koplietojamajam platjoslas optiskajam tīklam. Interesi var paust kā mobilie operatori tā arī jebkurš cits Latvijas republikā reģistrēts elektronisko sakaru operators, kurš t.s. “baltajās teritorijās” plāno sniegt pakalpojumus gala lietotājiem.

Jaunu pieslēguma izveidi var pieteikt gan mobilo sakaru operatori saviem sakaru torņiem, gan arī jebkurš cits Latvijas republikas uzņēmumu reģistrā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrā  reģistrēts elektronisko saktu operators, kurš vēlas izmantot platjoslas tīkla sniegtās iespējas un tam nepieciešama pieslēgumu izbūve noteiktās, operatoram nepieciešamās vietās.

Lai jaunizbūvētie pieslēgumi tiktu izmantoti interneta un citu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai gala lietotājiem, operatoriem būs jānoslēdz priekšlīgumu ar LVRTC. Tāpat operatoram būs jāpiekrīt jaunizbūvētajā pieslēgumā  nodrošināt piekļuvi un pieslēgšanos izbūvētajai infrastruktūrai arī citiem elektronisko sakaru komersantiem, kam šāda interese var rasties. Ņemot vērā, to, ka LVRTC veic tīkla izbūvi par saviem un ERAF fondu līdzekļiem, saskaņā ar projekta noteikumiem, katrai pieslēguma vietai ir jānodrošina iespēja izmantot tīklu vismaz pieciem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem.

Savu interesi par jaunu pieslēgumu izveidi (norādot 1 līdz 3 interesējošos punktus prioritārā secībā) lūdzam iesniegt nosūtot pieteikumu brīvā formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi lvrtc@lvrtc.lv līdz š.g. 28. februāra plkst. 18.00. Jautājumu un neskaidrību gadījumā ar Jums sazināsies LVRTC pārstāvis. Tāpat aicinām arī Jūs uzdot sev interesējošos jautājumos rakstot LVRTC klientu vadītājam Edgaram Indānam, e-pasts: edgars.indans@lvrtc.lv, mob.tālr. 29452741.

Iesniegto priekšlikumus izvērtēs LVRTC projekta komanda, kā arī Optiskā tīkla uzraudzības komisija. Operatoru pieteiktos jaunos pieslēgumus paredzēts izbūvēt līdz  2023.gada oktobrim.

Vēršam uzmanību, ka, saskaņā ar Platjoslas projekta nosacījumiem, elektronisko sakaru komersants, paužot interesi par noteikta pieslēguma izveidi, apņemas:

  • Apņemas izmantot izbūvēto infrastruktūru un noslēgt ar LVRTC priekšlīgumu par sevis norādītajiem posmiem.
  • Piekrīt nodrošināt piekļuvi un pieslēgšanos izbūvētajai infrastruktūrai vismaz pieciem citiem elektronisko sakaru komersantiem interneta piekļuves pakalpojumu sniegšanai galalietotājiem, ja šāda interese būs.
  • Apliecina, ka iecerētais pieslēgums atrodas vietā, kas ir komersantam piederošā, valdījumā vai apsaimniekošanā esoša teritorija un nav indikāciju, ka attiecīgo zemju īpašnieki var radīt šķēršļus pieslēguma izveidei.
  •  Apņemas pēc konkrētā pieslēguma izveides noslēgt nomas līgumu par pakalpojumu, atbilstoši LVTRTC interneta vietnē publiskotajiem tarifiem un līguma nosacījumiem. 

Latvija kopš 2012.gada īsteno valsts atbalsta programmu Nr.SA.33324 “Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās” (apstiprināta ar Eiropas Komisijas 2011.gada 9.novembra lēmumu Nr.C(2011) 7699) (turpmāk – valsts atbalsta programma), kuras ietvaros pabeigts 1.kārtas projekts Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” un 2023.gadā plānots pabeigt platjoslas infrastruktūras izbūvi 2.kārtas projekta Nr.2.1.1.0/16/I/001 “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” ietvaros.

Platjoslas projekta mērķis ir uzlabot elektronisko sakaru tīklu pieejamību lietotājiem lauku teritorijās, nodrošinot atvilces maršrutēšanas tīkla (“vidējās jūdzes”) infrastruktūras izbūvi tādās teritorijās, kurās nevienam elektronisko sakaru komersantam nav un tuvāko trīs gadu laikā netiek plānots izbūvēt tādu “vidējās jūdzes” tīkla infrastruktūru, lai sniegtu interneta piekļuves pakalpojumus ar datu pārraides ātrumu vismaz 30 Mbit/s.

Pateicamies par līdzšinējo sadarbību un novēlam auglīgu kopdarbu un attīstību arī turpmāk.

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs
Ērgļu iela 14, Rīga, Latvija, LV-1012
Tālr.: 67108704